Zápisy

Zápisy z ekonomických a pastoračních rad

 
 
 
 
 
 
               
 
 
           
 
 
 
            Zápis z jednání pastorační rady dne 11. 02. 2020
 

Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel, P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt, PhD., Tomáš Matyska, Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Bc. Lenka Vlčková, Ing. Dorota Kozlová

Omluven: Mgr. Otakar Regner

Hodnocení proběhlých akcí:

·        Vánoce celkově proběhly bez problémů

·        9. 1. děti z MŠ Studánka navštívily betlém v kostele sv. Jakuba

·        11. 1. Tříkrálová sbírka – hodnocena jako velmi úspěšná akce

·        13. 1. pouť do Filipova – autobus byl nakonec obsazený

·        13. – 17. 1. děti z výtvarného kroužku ZUŠ chodily kreslit prvky kostela sv. Jakuba

·        15. – 17. 1. proběhly exkurze dětí ze tří osmých tříd ZŠ V. Hejny v kostele sv. Jakuba

·        21. 1. Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jakuba s následným posezením a občerstvením na faře – akce byla účastníky velmi pozitivně hodnocena

·        26. 1. setkání P. Brhela a P. Lukeše s radními města – prohlídka zvonice, kostnice, kostela a závěrečné posezení na faře

Projednávání akcí roku 2020:

* viz také kalendář farností Č. Kostelec a Boušín

* zazněly různé návrhy k přípravě na 1. svaté přijímání dětí – co by bylo dobré ponechat jako v minulých letech a co pozměnit

* křížové cesty v pátek v 17:30 a v neděli v 18:00 v Č. Kostelci má na starosti kaplan Jenda, domluveny i další křížové cesty (ve Lhotě v neděli ve 14:00, v úterý v 18:30; v Olešnici v neděli ve 14:00, cyklo-křížová cesta se ještě domluví)

* 29. 2. proběhne dopolední brigáda na faře

* 20. – 21. 3. postní duchovní obnova – povede generální vikář Mons. Jan Paseka, začátek v pátek v 18:00 mší svatou, v sobotu přednášky v 9:00 a v 10:30, zpovídání od 14:00 do 16:30, mše sv. v 17:00

* v rámci projektu Adopce na dálku podporujeme 3 africké děti – na ně bude celopostní sbírka, jak je v naší farnosti zvykem, kasička bude umístěna vzadu v kostele

* „Misijní koláč“ – proběhne na 4. neděli postní, jak je zvykem

* domluveny velikonoční obřady, časy zůstanou jako v minulých letech, tzn.:

·        Zelený čtvrtek v Č. Kostelci v 18:00, poté adorace u Getsemanské zahrady do 21:00, na Boušíně mše sv. v 18:00

·        Velký pátek v Č. Kostelci: 8:00 Modlitba se čtením a Ranní chvály, 15:00 velkopáteční obřady, poté adorace u Božího hrobu do 18:00; na Boušíně: 15:00 velkopáteční obřady

·        Bíla sobota v Č. Kostelci: 8:00 Modlitba se čtením a Ranní chvály, do 18:00 kostel otevřen k tiché modlitbě u Božího hrobu

·        vigilie v Č. Kostelci: 21:00; na Boušíně v 19:00

·        Boží hod velikonoční – v Č. Kostelci v 7:00 a v 9:00, ve Studnici v 8:00, na Boušíně v 11:00

* májové pobožnosti – na Boušíně v úterý v 18:00 (mše sv. a májová pobožnost), v neděli v 18:00 (mše sv., májová pobožnost a svátostné požehnání)

* rytmické mše sv. – probíhají pravidelně třetí neděle v měsíci. V červnu bude změna – rytmický doprovod mše sv. bude na 1. sv. přijímání, tj. 7. 6. V neděli 21. 6. rytmická mše sv. nebude)

* zazněly různé návrhy, jak prožít Rok Bible, pokusíme se sehnat přednášející

Dotazník:

·        Bylo dohodnuto, koho osloví o. Miloslav pro zpracování odpovědí z dotazníku. Ty pak budou zveřejněny na nástěnce i na farním webu, ovšem bez kontaktů, které jste udávaly, ty slouží pouze pro členy pastorační a e ekonomické rady.

Termín příštího setkání PR: úterý 21. 4. 2019 v 19:00.

Zapsala: Ing. Dorota Kozlová

Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor a předseda PR  
 
 
                Zápis z jednání pastorační rady dne 3. 12. 2019
 

Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel, P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt, PhD., Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Dorota Kozlová, Bc. Lenka Vlčková, Tomáš Matyska

Omluven: Mgr. Otakar Regner

 Zhodnocení uplynulého období a jeho aktivit:

-         měsíc říjen – modlitby růžence, zvl. o nedělích večer – nově zapojení lhoteckých farníků

-         misijní neděle – akce misijní koláč – zvládnuto dobře, ze strany skautů prosba, zda by tuto akci nemohl převzít někdo z farnosti

-         Dušičky – svátost smíření – čas i obsazení vyhovovalo potřebám i požadavkům

-         plánovaná pouť do Prahy k listopadovému výročí se neuskutečnila pro nezájem – zřejmě proto, že bylo víc aktivit, nebo že se lidé do Prahy rozjeli sami, anebo také že nebyl dostatečně bohatý program

-         mše sv. s biskupem Václavem Malým 19. 11. v 17:00 kladné ohlasy mezi věřícími i nevěřícími

-         Svatocecilský koncert 23. 11. v kostele byl odpovídajícím zakončením liturgického roku, poděkování našemu sbormistrovi i chrámovému sboru a orchestru i malým muzikantům

-         celodenní adorace na slavnost Ježíše Krista Krále – po celý den byl kostel navštěvován lidmi

-         žehnání maminkám každou první neděli v měsíci po mši sv. v neděli – je přijato kladně

-         kontaktní osoby našeho farního života – jsou zveřejněny na našich webových stránkách

-         obětní průvod dětí se stále upravuje – k lepšímu

 Víkendová duchovní obnova pro ženy i pro muže z naší farnosti

-         pro ženy v termínu 15. – 17. května 2020 v Rokoli, účast na vedení této duchovní obnovy přislíbil P. František Hofman

-         pro muže v termínu 18. – 20. září 2020 také v Rokoli, zatím se hledá duchovní průvodce

 Úmysly mší sv. o slavnostech (např. 1. 1., Zelený čtvrtek, velikonoční vigilie…)

-         budou nadále na veřejné/obecné úmysly (ne soukromé od jednotlivců) – např. za obyvatele města…

Úřední hodiny na faře

-         pokud by kněží chtěli zachovat současný stav úředních hodin, museli by skoro každý týden hlásit nějakou výjimku (vikariátní schůze kněží, kněžský den, zpovídání na první pátek, před Svátky, obcházení nemocných, pohřby, výuka náboženství, dovolené, exercicie kněží), navíc jsou úřední hodiny napsané až do 17:30, kdy už by kněží měli být ve zpovědnici, dále také v dosavadních úředních hodinách nebylo možné plánovat žádnou přípravu či svátost smíření, aby se nemusely zbytečně přerušovat…, a navíc v úředních hodinách moc lidí nepřichází.

-         proto jsme se rozhodli, že úřední hodiny budou zúženy na

pondělí (16:00 – 17:00)

středa (9:30 – 10:30)

V tyto hodiny by lidé měli mít skoro 100% jistotu, že někdo z kněží bude na faře, v ostatní dny kdykoliv po telefonické dohodě s duchovními – telefonní čísla jsou k dispozici na nástěnce v kostele i u věže, na farním webu a budou i na zvonku u fary

 Vánoce 

-         mše sv. – na Štědrý den v 16:00 (dětská), pak půlnoční

-         na svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů – jako dosud

-         na Silvestra – mše sv. v 16:00, potom od 23:15 do 24:00 otevřen kostel k tiché adoraci a svátostnému požehnání

-         o vánočních prázdninách ve čtvrtek 2. ledna 2020 nebude dětská mše sv., bude až v 18:00 s varhanním doprovodem

 Mše sv.  po lidovém plese večer

-         všichni se shodli, že tato mše sv. v r. 2020 nebude – možnost v okolí (Boušín v 11:00, Náchod v 18:00)

 Pouť do Filipova 13. 1. 2020

-         přihlášeno 35 lidí, možnost přihlášení ještě týden ve farnosti, pak bude nabídnuto v okolních farnostech

 Ekumenická bohoslužba úterý 21. 1. 2020

-         v týdnu modliteb za jednotu křesťanů – v případě, že se bude konat v našem kostele, chceme připravit i malé občerstvení (na faře či před kostelem) pro účastníky bohoslužby

 Postní duchovní obnova farnosti

-         víkend 20. – 22. 3. 2020 – o 4. neděli postní, ještě bude upřesněno

 Čtení při mši sv. (lektoři)

-         tato služba se otevře i pro další zájemce – i vzhledem k došlým dotazníkům, kde lidé mají zájem o tuto službu ve farnosti

 Parkování aut v prostoru okolo kostela

-         parkování cizích osobních aut v prostoru u kostela bude p. farář řešit domluvou, popř. ve spolupráci s Městskou policií

 Rok 2020 – rok Bible

-         uvítáme návrhy, jak prožít tento rok i v naší farnosti

 Pastorační asistent v Charitě

-         Ing. Wajsar oznámil, že v Hospici Anežky České nastoupil službu pastoračního asistenta p. Michal Šebera, student teologie. Dva dny v týdnu bude také pomáhat v Pečovatelském domě.

 Adventní neděle večer

-         1. neděle (zpěvy z Taizé)

-         2. neděle (nešpory)

-         3. neděle (večery chval – mladí)

-         4. neděle (Michna – Loutna česká)

 Tříkrálová sbírka – 11. 1. 2020

-         požehnání koledníkům proběhne na závěr mše sv. v pátek v 18:00 a v sobotu v 8:00

 K dotazníkům

-         děkujeme za zájem o dění v naší farnosti, díky za podnětné nápady (bylo jich mnoho), pan farář je sepsal, má za úkol ještě tento soupis upravit a PR bude od příštího setkání postupně tyto podněty řešit

 Příští termín PR: úterý 11. 2. 2020

 Zapsala: Mgr. Věra Hošková dne 12. 12. 2019

Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor a předseda PR

 

Zápis z jednání pastorační rady dne 8. 10. 2019

Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, P. Mgr. Jan Lukeš – farní vikář, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen a ředitel Oblastní Charity, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Dorota Kozlová, Bc. Lenka Vlčková

Omluven: Tomáš Matyska – místopředseda

Projednáno:

 • Prohlídka prostor fary po sobotním úklidu. Domluvena pomoc pro zútulnění prostor fary.
 • Pan farář informoval o zrušení pevné linky na faře pro malé využití, jak se na tom domluvila ekonomická rada. Možnost kontaktu na mobilních telefonech obou kněží.
 • Pastorační rada se jednohlasně dohodla, že se nebude používat zařízení reprodukované hudby při pohřbech ve hřbitovní kapli. Pro doprovod při obřadě je popř. možné oslovit ještě více muzikantů.
 • Na modlitbu růžence v měsíci říjnu budou osloveny další skupiny farníků (např. navrženi – ministranti, mládež, společenství farníků, farníci ze Lhoty, nebo Olešnice).

Průběh misijní neděle: zajištění prodeje misijních koláčů před kostelem. Při této příležitosti se navrhuje ekonomické radě pořízení nového stanu pro tuto i další farní akce.  

 • Pokud bude možnost pozvat kněze z okolních farností na rozšířenou svátost smíření v době před Dušičkami, bude oznámeno při ohláškách.
 • Naplánována farní pouť do Prahy v sobotu 16. 11. 2019, zajišťuje se organizace poutě.
 • Koncert k poctě sv. Cecilie proběhne 23. 11. 2019 v 18 hodin ve farním kostele.
 • Pan Wajsar se pokusí zajistit někoho, kdo by zorganizoval letošní Svatomartinský průvod.
 • K výročí sametové revoluce bude v úterý 19. 11. 2019 sloužena mše svatá biskupem Václavem Malým v prostoru mezi školami. Farnost zajistí vše potřebné k bohoslužbě včetně hudby. Poté bude beseda s Václavem Malým v divadle J. K. Tyla.
 • Neděle 24. 11. 2019 slavnost Ježíše Krista Krále: domluveno, že bude probíhat celodenní adorace. Budou osloveni ministranti i farníci pro možnost zapisovat se na adoraci.
 • Úmysl za farníky při nedělní mši svaté: byl vznesen dotaz, zda úmysl za farníky nestřídat po týdnu, jednou by byl sloužen v 7 hod. a jednou v 9 hod. Pastorační rada se domluvila, že se nechá stávající zvyk sloužit za farníky vždy při mši sv. v 9 hod.
 • Každou první neděli v měsíci se bude žehnat maminkám, které očekávají narození dítěte.
 • Pan kaplan zajišťuje kontakty na internetu (tel., email. adresy na farníky, kteří zajišťují chod farnosti).

            Projednáno a předány kontakty pro uveřejnění na farních stránkách.

 • Bude vyhotoven dotazník pro farníky pro osobní možnost se vyjádřit: co se mi ve farnosti líbí, co bych ve farnosti uvítal nového a čím bych chtěl přispět farnosti.
 • Plánuje se začátkem roku 2020 možno i zjara víkendová duchovní obnova pro ženy i muže (v jiném termínu) na poutním místě v Rokoli. Budou se zjišťovat možné termíny a zajistí se také duchovní pro tuto obnovu.
 • Projednáno lepší uspořádání obětního průvodu dětí. Bude dětem oznámeno na některé čtvrteční dětské mši.
 • POUZE PRO ČLENY PASTORAČNÍ RADY: Svatojakubská poutní cesta: Projednáno, pokud by bylo možné, v záznamu videa o farnosti pozměnit větu, že farní společenství pamatuje na poutníky v neděli při mši sv., v 9 hodin na větu: že farní společenství se modlí za poutníky. Jinak se cítíme zodpovědní za poutníky a měli bychom se za ně modlit.

ADVENT

 • V neděli 1. 12. 2019 se budou při mši svaté žehnat adventní věnce.
 • Každou adventní neděli v 18 hod. bude v kostele modlitební setkání (rádi bychom střídali Nešpory, modlitební setkání, popř. i Večer chval)
 • Celoadventní sbírka na podporu TV NOE.
 • Domluveno, že děti budou nosit po celý advent za každou navštívenou mši svatou ozdobu na vánoční strom v podobě SNĚHULÁKA.
 • Dne 15. 12. 2019 bude probíhat skautský adventní prodej. Výtěžek bude zaslán opět na konto adventních koncertů.

VÁNOCE

 • Pořad bohoslužeb bude včas oznámen.
 • 26. 12. 2019 v 17 hod. v kostele vánoční koledy s místní cimbálovkou

 

 • V sobotu 11. 1. 2020 bude probíhat Tříkrálová sbírka
 • Oznámen a odsouhlasen termín prvního svatého přijímání, bude se konat dne 7.6.2020

  V závěru požehnal pan farář všem zúčastněným a poděkoval jim za účast a za spolupráci.

Další termín pastorační rady byl stanoven na úterý 3. prosince 2019 od 19:00.

Zapsala: Veronika Kuldová                                 Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel

 

 

Zápis z jednání pastorační rady dne 27. 8. 2019

Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, P. Mgr. Jan Lukeš – farní vikář, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Marcel Dostál, Tomáš Matyska – místopředseda, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Dorota Kozlová, Bc. Lenka Vlčková

Omluven: Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen

Projednáno:

 • v úvodu přivítal nový pan farář zúčastněné a požádal o jejich krátké představení
 • všichni byli seznámeni se stanovami pastorační rady
 • termín a náplň pastorační rady budou vždy ohlášeny e-mailem týden dopředu
 • procházely se budoucí akce – opékání buřtů pro děti, posvícení ve Stolíně, ve Lhotě
 • v pátek 27. 9. od 18:00 se bude konat v Č. Kostelci skautská mše svatá, v sobotu 28. 9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v Červeném Kostelci v 7:00, v 11:00 svatební a na Boušíně v 9:30
 • v pátek 11. 10. v 19:00 bude na faře v Č. Kostelci pro mladé od 14 let setkání s P. Janem Balíkem na téma „Jako muže a ženu nás stvořil“. Jsou zvaní i mladí 19+.  V sobotu 12. 10. bude mít P. Jan Balík přednášky na téma „Teologie těla podle Jana Pavla II.“. Zveme především manžele. Bližší informace ještě dodáme.
 • 14. 10. posvícení v Olešnici s průvodem
 • v pátek 18. 10 od 18:00 se bude našim seniorům udělovat svátost pomazání nemocných při mši sv. (zájemci se mají hlásit na faře)
 • mše svaté na Slavnost všech svatých 1. 11. se budou konat v 7:00 a v 18:00 ve farním kostele
 • Mše svaté na Vzpomínku Všech věrných zemřelých 2. 11. budou v 7:00 ve hřbitovní kapli, v 18:00 ve farním kostele. V neděli 3. 11. na Boušíně v 11:00 s výkropem hřbitova. V Č. Kostelci bude ještě navíc mše sv. ve hřbitovní kapli v 15:00 s výkropem hřbitova.
 • farní výlet do Prahy – katedrála sv. Víta na pouť k 30 letům Anežky České v termínu 16. 11. – zorganizuje p. farář
 • neustále koluje Paládium po rodinách v naší farnosti – velice žádané
 • Bude sepsán a vystaven seznam vedoucích skupinek (např. koordinátorka výzdoby květin, koordinátorka čtení, zpěvu žalmů… Za sepsání a vystavení zodpovídá p. kaplan.
 • Jiří Regner přinesl sošku P. Marie, kterou daroval dárce pro kapličku v Lipkách – dle diskuse bylo rozhodnuto, že bude dárci doporučeno umístit tuto sošku např. u studánky v Maternici
 • P. farář předložil a navrhuje sepsat dotazníky s názvem Život ve farnosti – na příští schůzce budou předloženy různé návrhy a vypracován nový jednoduchý dotazník, který obdrží všichni farníci
 • Následovala diskuse na téma umístění židlí v presbytáři pro ministranty – následovalo hlasování, pro ano hlasovalo 5 členů, pro ne 1 člen a zdrželo se hlasování 3 členové – z toho vyplývá, že židle či lavice pro ministranty umístěny budou. Na příštím setkání pastorační rady se vyhodnotí tento tříměsíční zkušební provoz.
 • bylo navrženo, aby v místním zpravodaji nebyly uveřejňovány ohlášky, které jsou na internetu, ale místo toho myšlenky či příběhy, zatím nerozhodnuto

V závěru požehnal pan farář všem zúčastněným a poděkoval jim za účast a za spolupráci.

Další termín pastorační rady byl stanoven na úterý 12. listopadu 2019 od 19:00.

Zapsala: Bc. Lenka Vlčková                                     Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel

 
Zápis z jadnání pastorační rady 11.12.2017 zde
 
 
Hlášení 31.prosince 2017 Farnost Boušín

SVÁTOSTNÁ  SLUŽBA:

Křty………2

Svatby……5

Pohřby……2       p. Josef Hejna

                            pí. Božena Mědílková

                                              R.I.P.

 

svátost nemocných…. 4

 

 

HOSPODAŘENÍ  FARNOSTI:

Příjmy:               206 621,-Kč

Sbírky                    99 961,-                     

Dary                      71 604,-

Nájmy:                   35 056,-    (fara: 12 000,-

                                               pachtovné ZD Dolany:  13 928,-

                                               lesy:  9 128,-)               

 

Výdaje:               425 362,-Kč

Režijní                   59 570,- el.energie, zabezpečení kostela, bankovní popl.,                                                     bohoslužebné potřeby a výzdoba kostela, revize…

Účelové sbírky       43 717,- (odeslané)              

Daň z nemovitosti             5 330,-

OPRAVY:

         *Nový mobiliář (oltář, ambon, křtitelnice)         136 645,-

         *Hlavní dveře                                              39 000,-

         *Oltář sv. Anny                                        141 100,-

Stav účtu k 31.12.2017:         258 699,-

Stav účtu veřejné sbírky:          98 432,-

Pokladna:                          3 774,-

Finančních prostředků celkem k 31.12.2017:                     360 905,-Kč

CO  SE  PODAŘILO v roce 2017:

 • Měsíc květen – oblíbené mariánské pobožnosti
 • Tradičně žehnání dopravních prostředků na svátek sv.Kryštofa
 • Konsekrace nového oltáře a posvěcení nového ambonu a křtitelnice
 • Renovace oltáře sv.Anny (ještě zbývá konečná úprava oltářního obrazu)
 • Nové hlavní dveře do kostela
 • Pokračuje střádání finančních prostředků na budoucí opravy a úpravy kostela (sbírky nedělní v kostele a sbírka účelová)

 

VÝHLED  DO  NOVÉHO  ROKU  2018:

Farní poutě (spolu s farností Č.Kostelec):

*13.1.         do Filipova (budeme prosit za naše nemocné)

*8.5.           do Malých Svatoňovic

*28.4.                  do Legnice (PL.) – k uctění Eucharistického zázraku (s.otcem Marianem)

 

V Červeném Kostelci:

9.-11.3.       povede postní duchovní obnovu P.Jaroslav Brož

19.-23.5.     EXERCICIE s P.Eliasem Vellou na téma:

Výstup na horu manželství

Červen (10. nebo 24.6) Biřmování v ČK.

 

3.6.   Boží Tělo na Boušíně

22.7. Žehnání dopravních prostředků     

16.9. Posvícení

 

 • Květnové bohoslužby budou jako obvykle
 • Nabídka společného udělování svátosti nemocných (bude-li zájem) při některé všednodenní mši sv. v květnu.
 • Příprava renovace oltáře sv.Václava

 

Dá-li Pán Bůh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hlášení 31.prosince 2016 Farnost Boušín

SVÁTOSTNÁ  SLUŽBA:

Křty………12
Svatby……4
Pohřby……1                pí. Blanka Konečná

                                              R.I.P.

svátost nemocných…. 6

HOSPODAŘENÍ  FARNOSTI:

Příjmy:               198 161,-Kč

Sbírky                  101 835,-                     
Dary                      16 000,-
Veřejná sbírka:      40 409,-
Nájmy                    39 917,- (pozemky a nájem z fary).                 

 

Výdaje:               116 352,-Kč

Režijní                   31 481,-
el.energie, zabezpečení kostela, bankovní popl., bohoslužebné potřeby a výzdoba kostela, revize…
Účelové sbírky       23 278,-            
Fond solidarity        8 203,-
Daň z nemovitosti    5 330,-

 

Stav účtu k 31.12.2016:         391 060,-
Stav účtu veřejné sbírky:        186 754,-
Pokladna:                                  2 234,-

Finančních prostředků celkem k 31.12.2016:                     580 048,-Kč

CO  SE  PODAŘILO v roce 2016:

 • Měsíc květen – oblíbené mariánské pobožnosti
 • Tradičně žehnání dopravních prostředků na svátek sv.Kryštofa
 • Pokračuje střádání finančních prostředků na budoucí opravy a úpravy kostela (sbírky nedělní v kostele a sbírka účelová)

VÝHLED  DO  NOVÉHO  ROKU  2017:

13.5. uplyne 100 roků od zjevení Panny Marie ve Fatimě - rok 2017 tedy bude mít mariánský ráz.

Farní poutě (spolu s farností Č.Kostelec):

*13.1.         do Filipova (budeme prosit za naše nemocné)
*8.5.           do Malých Svatoňovic
*12.8.         do Neratova (diecézní pouť)

 

V Červeném Kostelci:

povede postní duchovní obnovu 24.-26.3. P.Jaroslav Brož na téma poslední encykliky papeže Františka: Amoris laetitia – Radost z lásky.

13.5. Kněžské svěcení Jana Pitřince
21.5. Primice Jana Pitřince v Červeném Kostelci
9.6.   Opět se zapojíme do Noci kostelů
18.6. Boží Tělo
30.7. Žehnání dopravních prostředků     
17.9. Posvícení
 • Květnové bohoslužby budou jako obvykle
 • Nabídka společného udělování svátosti nemocných (bude-li zájem) při některé všednodenní mši sv. v květnu.
 • Díky památkové péči dosud nemáme možnost kostel odvlhčit podřezáním a položit v presbytáři novou podlahu.

Zaměříme se tedy na to, co je v našich možnostech a budeme to postupně realizovat – jak bylo usneseno na Ekonomické radě farnosti:

 

*Zhotovení nové křtitelnice (stará bude uložena ve farním depozitáři)
*Důkladná oprava hlavních kostelních dveří   (podobně jako jsou dveře do sakristie).
*Renovace památkově nechráněného bočního oltáře (sv.Anny)

Dá-li Pán Bůh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hlášení 31.prosince 2015 Farnost Boušín
 
Svátostná služba : 
Křty...........2
Svatby.......2
Pohřby......3          (1 zaopatřen)     pí. Marie Šrůtková
                                                                     MUDr. Milan Golka
                                                                     pí. Marie Vaňková                                                               
 
R.I.P.
svátost nemocných.......5
 
HOSPODAŘENÍ  FARNOSTI:
Příjmy:      170 531,-Kč
Sbírky            79 570,-                     
Dary               73 253,-          (= veřejná sbírka )
Nájmy            17 708,-          ( 1 467,- restituce lesy           4 241,- nájem polností ZD Dolany )   
 
Výdaje:                 66 425,-Kč
Režijní                     29 014,-            
Účelové sbírky      19 550,-            
Fond solidarity      8 762,-
Daň z nemovitosti   2 179,-
Misál                         2.180,-
Oprava sochy         4 740-           ( Vzkříšeného Krista )
 
Finančních prostředků celkem k 31.12.2015:                     384 658,-Kč
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady dne 9. 6. 2015

 

Přítomni : P. Mgr. Petr Kubant – farář, Ondřej Kunc – kaplan, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,Mgr. Otakar Regner, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt, Marcel Dostál, Tomáš Matyska,Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Karolína Kosařová, Lenka Vlčková

Omluveni : Ing. Petr Svoboda, Martin Kuchinka

 

V úvodu p. farář zhodnotil průběh akce Noc kostelů. Poděkoval všem organizátorům za vzornou práci a přečetl připomínku z bedýnky (viz níže). Dle informací Jiřího Regnera byl velký zájem o prohlídku místní věže – padl návrh, že příště budou předávány vstupenky s časem prohlídky (čas je nutné dodržovat). Veronika Kuldová chválila pěknou akci pro nejmenší děti v kostele Církve husitské v Č. Kostelci při Noci kostelů – možnost inspirace.

Projednáno :

*Udělování svátosti biřmování 14. června od 15 hodin, udělovat bude biskup Josef Kajnek

*p. farář požádal o pomoc při zajištění občerstvení na biřmování – donést v sobotu večer nebo v neděli ráno mezi 8. a 9. hodinou

*svěcení kaplana O. Kunce se bude konat v sobotu 27. 6. v Hradci Králové v katedrále sv. Ducha od 9,30 hod.

*primiční mše svatá kaplana Ondřeje Kunce v Polné u Jihlavy se bude konat v neděli 28. 6. od 14 hodin zajištěn autobus.

*Primiční mše svatá v Červeném Kostelci se uskuteční 4. 7. od 14 hodin – sbírka na náklady spojené s touto mši svatou se bude konat v neděli 21. 6. (obě farnosti věnují novoknězi ornát – dle vlastního výběru), se stavbou stanů pomohou skauti

*velice kladný ohlas měla akce Svatojakubský pohár 7.6. – někdy zopakujeme.

*Lenka Vlčková předložila k diskusi návrh na májové pobožnosti s básničkami či hudebním doprovodem např. Benjamínek. V květnu se konaly májové pobožnosti v kapličce ve Lhotě s básničkami či hudebním doprovodem.

*pozitivně byla hodnocena modlitba matek – záměr návod na tuto modlitbu (zopakovat 2x do roka) nebo zorganizovat také modlitbu otců (zjistit podrobnější informace z farnosti M. Svatoňovice, kde tato modlitba je organizována)

*byla navržena 1x za měsíc možnost konat v neděli rytmické mše svaté – zapojení mládeže

*Karolína Kosařová bude zodpovídat za rozdělování obětních darů dětem do obětního průvodu, hlavně při nedělních mších svatých, aby se děti vystřídaly.

*bylo navrženo konkrétně jmenovat členy této pastorační rady, kteří budou mít na starost jednotlivé skupiny farníků generace, se kterými by pak byli úzce ve spojení.

Pastorační aktivity ve farnosti

*Farní den bude 6. září 2015 – uskuteční se prohlídka kostela s výkladem + promítání fotografií p. Oldřicha Nermutě + občerstvení (opékání párků)

*nová akce putování po kapličkách v okolí Č. Kostelce se bude konat v neděli 30. srpna zodpovídá: Kábrt Vojtěch a Vlčková Lenka

*pro velký zájem by se mohlo znovu na podzim konat duchovní cvičení, jak pro muže tak i ženy v Rokoli – projednán termín

*bylo navrženo uskutečnit výlet do Polné (s prohlídkou, kterou by provedl pan kaplan) + návštěva Čihošti – termín bude na další radě projednán

Aktivity na Boušíně

*zhodnocení zdařilé akce Noc kostelů – poděkování

*je uzavřen hlavní most ve Slatině nad Úpou

Připomínky z „bedýnky“

P. Kubant přečetl celé znění připomínky od p. Matysky Františka. Byla zde uvedena kritika na používání mávátek „děkujeme“ v místním kostele.Následovala diskuse pastorační rady na tuto připomínku. Dle vyjádření většiny členů tato mávátka nevadí, mládež je hodnotí velice pozitivně, je to pro ně povzbuzení.

 

Další termín pastorační rady byl stanoven na úterý 1. září od 19 hodin.

 

Zapsala: Lenka Vlčková Schválil: P. Petr Kubant

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady dne 17. března 2015

Přítomni: P. Mgr. Petr Kubant – farář, Ondřej Kunc – kaplan, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt, Marcel Dostál, Martin Kuchinka,Tomáš Matyska, Ing. Petr Svoboda, Veronika Kuldová, Mgr. Michal Pokorák, Ing. Pavel Matyska, Pharm. Dr. Zuzana Minaříková, Jaroslava Kollertová, Věra Fialová, Mgr. Věra Hošková, Karolína Kosařová, Lenka Vlčková

 

Omluveni: Mgr. Otakar Regner –trvalý jáhen, Ing. Jaroslav Pitřinec

 

V úvodu p. farář předal novým členům pastorační rady základní informace ze Stanov Pastoračních rad v HK-diecézi. Byli zvoleni:

Místopředseda pastorační rady: Jiří Regner.

Zástupce Pastorační rady v radě Ekonomické: Dr. Ing. Petr Svoboda.

Projednáno:

*Po velikonocích bude probíhat oprava vchodových dveří u kostela provede Patrik Rosa (rozpočet 45.tis.)

*Na základě četných připomínek farníků o špatném ozvučení kostela plánujeme nové ozvučení kostela. Budou přizváni odborníci z řad farníků. Rovněž bude vyhlášena veřejná sbírka na úhradu nákladů.

*Je zapotřebí začistit nová okna na faře – zjistit možnost půjčení lešení (zajistí: Ing. Matyska Pavel).

*Veřejná sbírka na konkrétní opravy kostela – pokladnička bude umístěna v kostele i s číslem účtu, na který budou moci dárci posílat peníze. (možnost vystavení dokladu o zaplacení)

*Byla projednána organizace primice p. kaplana Ondřeje – skauti pomohou se stavbou stanu – primiční dar farnosti: ornát dle výběru primicianta. Bude objednán autobus pro farníky na primiční mši svatou do Polné 28.6.

*14. června v 15 hodin se uskuteční biřmování

* p. farář informoval o restitucích naší farnosti - za r. 2014 nulová.

Noc kostelů

Letos proběhne v Červeném Kostelci i na Boušíně.

Návrhy – zvonění a fanfáry, přivítání, prohlídka věže,

hudební bloky, přednáška s promítáním, na faře budou umístěny

nástěnky, promítání filmu, občerstvení, četba žalmů s hudebním doprovodem, na závěr modlitební ztišení. Program bude ještě doladěn a upřesněn, přesné informace budou včas na plakátech.

Pastorační aktivity ve farnosti

-      8. května se uskuteční oblíbená pouť do Malých Svatoňovic – pěšky, na kolách či vlakem – v M. Svatňovicích se bude konat mše svatá v 12.00 (návrh prohlídky pramene)

-      8. května od 18 hodin se bude udělovat našim nemocným a seniorům svátost pomazání nemocných – společně ve farním kostele.

*V květnu (16.5.) by se mělo konat požehnání opravené sochy J. Nepomuckého ve Lhotě na mostě

* Kladně je hodnocena připomínka výročí úmrtí generála Jana Kratochvíla.

*Farní den bude 5. září 2015

*Pro velký zájem by se mohlo znovu na podzim konat duchovní cvičení, jak pro  muže tak i ženy v Rokoli – nejprve bude zajištěn termín.

*Návrh na novou akci: putování po kapličkách v okolí Č. Kostelce

*Návrh na znovu uctívání putovního obrazu Paládia – od Velikonoc

Aktivity na Boušíně

-      probíhá příprava na noc kostelů – p. Dostál musí projednat přesný program s Tomášem Matyskou, aby se shodné programy nepřekrývaly

-      dle sdělení p. Dostála bude co nejdříve (pravděpodobně v dubnu 2015) uzavřen hlavní most ve Slatině nad Úpou

 

Připomínky z „bedýnky“

P. Kubant přečetl celé znění připomínky od p. Kožnara.

*Byl zde uveden, návrh na objednávání alespoň několika výtisků novin a časopisů přímo do kostela pro náhodné návštěvníky.

*Druhá připomínka ke zlepšení mše svaté v rámci folklórního festivalu (modlitba Otče náš v latině a zpěv žalmů v provedení mužského sboru). Členové obou rad odsouhlasili, že se žádné tiskoviny objednávat nebudou – farníci je odebírají přímo domů. Hudební stránka mše sv. Folklorního festivalu je v kompetenci těch, kteří při mši sv. hrají a aktivně se podílejí.

Další termín pastorační rady byl stanoven na úterý 9. června od 19 hodin.

Zapsala: Lenka Vlčková                              Schválil: P. Petr Kubant

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hlášení 31.prosince 2014 Farnost Boušín
 
Svátostná služba : 
Křty...........7
Svatby.......1
Pohřby......4          (2 zaopatřeni)   pí. Božena Tylšová
                                                                     p. Václav Pacák
                                                                     pí. Marie Kuchinková  
                                                                     p. Karel Pavlásek
 
R.I.P.
svátost nemocných.......4
 
HOSPODAŘENÍ  FARNOSTI:
Příjmy:      203 580,-Kč
Sbírky            86 756,-                     
Dary             100 630,-          ( z toho 64 930,-- veřejná sbírka )
Nájmy            14 895,-           
 
Výdaje:                 461 454,-Kč
Režijní                     44 907,-            
Účelové sbírky      16 343,-            
Fond solidarity      10 023,-
Daň z nemovitosti   2 044,--
 
Projekt na úpravu presbytáře               35 433,--
Renovace hlavního oltáře                      248 859,--
Elektroinstalace na faře                         103 845,--
 
 
Finančních prostředků celkem k 31.12.2014:                     274 800,-Kč
 
Smlouva:
Byla uzavřena smlouva mezi ŘKF Boušín a Obcí Slatina nad Úpou o převedení hřbitova do majetku obce.
 
 
Co se podařilo:
* Žehnání dopravních prostředků na svátek sv. Kryštofa, stalo se pěknou tradicí
* Měsíc květen - mariánské pobožnosti
* Boží Tělo s eucharistickým průvodem - hojně navštíveno věřícími.
* Renovace hlavního oltáře a oltářního obrazu, slavnostní posvěcení
   Projekt na kvalitní liturgickou úpravu presbytáře ( schválen Liturgickou komisí BiHK )
* Posvěcení opravených kaplí : v Mečově
                                                       Piccolominské kapličky u slatinského mostu
 
Co se chystá:
* Opět se zapojíme do Noci kostelů
* S celou diecezí se budeme připravovat na Národní Eucharistický Kongres
  ( proběhne 15.-17.října 2015 v Brně )
  Příprava ve farnosti : Společné modlitby na tento úmysl
                                        Tématické nedělní promluvy
                                        Slavení svátku Božího Těla
* Farní poutě ( spolu s farností ČK ):
                         13. června 2015 - do Hradce Krélové, katedrála Sv. Ducha, mše sv., prohlídka, prohlídka biskupství
* 12. září 2015 - Neratov, Králíky
* Společné udělování svátosti nemocných ( bude-li zájem ) - při některé mši sv. v květnu
* Dále budeme pokračovat ve veřejné sbírce a střádat prostředky na úpravu presbytáře, včetně podlahy a podřezání zdiva
* Renovace bočních oltářů
 
Bude postupně realizováno podle finančních možností. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání Ekonomické rady farnosti Boušín konaného 8. července 2014 ve farní místnosti na Boušíně
 
Přítomni: P. Petr Kubant, J. Kordina, L. Tylšová, M. Dostál, D. Kordinová
Omluveni:
Hosté: M. Kolisková, K. Kolisko
 
1. Dodatek smlouvy na opravu hlavního oltáře
Pan farář předložil k projednání dodatek č.1 smlouvy o dílo na opravu hlavního oltáře. Dodatek zahrnuje dořezbu dvou váz a vrcholového kříže dle dobové fotografie v ceně 35.700,- Kč a prodloužení termínu dokončení na 30.9.2014..
 
2. Oprava elektroinstalace na faře
Pan farář informoval o smlouvě na opravu zastaralé části elektroinstalace na faře s firmou David Škoda v hodnotě 103.845,- Kč. Smlouva bude odeslána na Biskupství k potvrzení.
 
3. Úprava liturgického prostoru
Pan farář informoval o všech předcházejících jednáních se zástupci Památkového ústavu a projektanta. V současnosti se čeká na jejich stanovisko, které bude podkladem pro MěÚ Náchod – oddělení péče o památky, pro vydání závazného stanoviska k předloženému
projektu. Z předložených variant na řešení odstranění zemní vlhkosti bylo vybráno podřezání vlhké části zdiva diamantovým lanem.
Celý projekt byl také předložen k posouzení Liturgické komisi Královéhradeckého biskupství.
 
4. Veřejná sbírka
Pan farář informoval o zahájení veřejné sbírky od 1.7.2014 na kterou Krajský úřad v Hradci králové vydal dne 30.5.2014 pod značkou 5802/VZ/2014 „Osvědčení“. Na sbírku byl zřízen zvláštní bankovní účet č. 107-7060050247/0100. Součástí sbírky je také
pokladnička umístěná v kostele na Boušíně, je označená jako součást veřejné sbírky a zapečetěna byla za účasti pracovníka Obecního úřadu ve Slatině nad Úpou. Finanční prostředky z této pokladničky budou vloženy na sbírkový účet.
 
5. Pozemek hřbitova
Pan farář informoval o návrhu smlouvy na bezplatný převod pozemku hřbitova na správce hřbitova – Obec Slatina nad Úpou. Zastupitelstvo obce bude tento převod projednávat v září na svém zasedání. Smlouva obsahuje mimo jiné: právo vstupu na pozemek za účelem konání bohoslužeb, bezplatné umisťování zařízení na údržbu kostela a v případě převodu na jinou osobu nabídku na zpětné darování Římskokatolické farnosti Boušín.
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Kordina
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání Ekonomické rady farnosti Boušín konaného 27. března 2014 ve farní místnosti na Boušíně
 
Přítomni: P. Petr Kubant, J. Kordina, L. Tylšová, M. Dostál, D. Kordinová
Omluveni:
Hosté: M. Kolisková, K. Kolisko
 
1. Stav financí na účtu
Stava prostředků na běžném účtu: 507.000,- Kč.
 
2. Veřejná sbírka
Záměr: uspořádání Veřejné sbírky. Sbírka by byla vyhlášena na vnější a vnitřní opravy a úpravy kostela na Boušíně. V souladu s podmínkami by byl zřízen zvláštní bankovní účet a součástí sbírky by byla i pokladnička umístěná
 
3. Oprava kapličky v Mečově
Pan farář informoval o setkání se skupinou lidí podílejících se na opravě kapličky v Mečově. V měsíci srpnu 2014 by se provedlo vysvěcení po opravách (16. nebo 17. 8. 2014).
 
4. Kontrolní den na opravách oltáře
Kontrolní den na opravu hlavního oltáře: 11.4.2014 v kostele.
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Kordina
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z jednání pastorační rady dne 14. 4. 2014

 

Přítomni:    P. Petr Kubant – farář, Mgr. Jiří Jakoubek – kaplan, Mgr. Otakar Regner – 

trvalý jáhen,, Mgr. Věra Hošková, Jiří Regner, Ing. Miroslav Wajsar, Mgr. Jiří Kábrt, Petr 

Řehák, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Irena Středová 

Omluveni: Ing. Petr Svoboda, Marie Štěpánová, Martin Kuchinka 

Projednáno: 

  

Noc kostelů 

­ Letos proběhne pouze v Červeném Kostelci – v pátek 23. 5. (na Boušíně nebude). 
Návrhy – v 17 hod. mše sv., v 18 hod. zvonění a fanfáry, přivítání, prohlídka věže, hudební bloky, přednáška s promítáním (studna pro Haiti), 
na faře budou umístěny nástěnky, promítání filmu, občerstvení, četba žalmů s hudebním doprovodem, na závěr modlitební ztišení. 
­ Program bude ještě doladěn a upřesněn, informace budou na plakátech 

  

Pastorační aktivity ve farnosti 

­ Na přání otce biskupa Jana se uskuteční mimořádný adorační den 6. 6. ­ v pátek (jako připomenutí výročí založení diecéze a příležitost modliteb za diecézi)  v termínech 8. a 15. 6. proběhnou v kostele přednášky a 
prezentace p. Lelka o cyklopouti do Compostelly 
­ 14. 6. se k výročí diecéze plánuje pouť náchodského vikariátu do Broumova, jako farnost se chceme zúčastnit, doprava bude možná 
společným autobusem  a po vlastní ose. 
­ V květnu budou obvyklé májové pobožnosti v ČK a na Boušíně  ve dnech 13. a 14. 6. pojede otec kaplan Jiří s mladými na Vesmír 
(víkendovka). 

  

Aktivity na Boušíně 

­ Do Piccolominské kapličky pod slatinským mostem bude nainstalován nový obraz, který bude předem posvěcen v kostele na Boušíně.
­ Boušínská farnost dostala dar – relikvii sv. Jana Nepomuckého, která bude uložena do vitríny a slavnostně instalována při některé z májových pobožností v květnu 
(kolem svátku sv.Jana Nepomuckého). 

  

Kategoriální pastorační služba jáhnů v diecézi 

­ Mons. J. Suchár (prezident Diecézní charity H.K.) si přeje, aby vedoucí charit byli ke své službě posvěceni na jáhny a tím svou práci 
posvěcovali modlitbou a požehnáním. ­Z naší farnosti bude vysvěcen Ing. Miroslav Wajsar – 20. 9. 2014 v královéhradecké katedrále, 
v Červeném Kostelci o posvícení ho slavnostně uvede do služby Mons. Josef Suchár. 

  

 Farní exercicie s Eliasem Vellou 

Uskuteční se od 14. do 17. 8. 2014, téma: modlitba. 
Podrobný program je na stránkách Oblastní charity ČK 
Od 18. do 19. 8. bude bude otec Vella v Žírči – téma uzdravení 

 

Rozhlas a slyšitelnost v kostele v Červeném Kostelci

­ Na základě četných připomínek farníků o špatném ozvučení kostela plánujeme instalaci nového rozhlasu. Máme nabídku za 125 tis. Kč, 
zvážíme ještě další možnosti a nabídky, bude projednáno též s Ekonomickou radou. Vzadu v kostele bude umístěna pokladna, kde budeme 
moci přispět na tuto mimořádnou, ale potřebnou investici. 

 

Připomínky z „bedýnky“ 

internetové stránky farnosti Červený Kostelec nejsou aktualizované. V současné době se pracuje na jejich vylepšení (nová grafika), po jejich spuštění se budou pravidelně aktualizovat. 

  

Zapsal:    Petr Řehák                                                               Schválil:   P. Petr Kubant

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontrolní den na akci „Restaurování a konzervace hlavního oltáře v kostele na Boušíně“

Dne 11. dubna 2014 proběhl kontrolní den v kostele Navštívení P. Marie na Boušíně. Setkání se uskutečnilo za účelem zjištění stavu prací na restaurování a konzervaci movité kulturní památky „hlavní oltář“. K prohlídce byly připraveny dekorativní a figurální výzdoby na kterých se provádějí tyto práce: čištění, petrifikace, doplnění scházejících partií a obnova nátěrů. Pro povrchové úpravy byly v minulosti použity různé techniky - zlacení a stříbření plátkovým materiálem tak nátěrem.

Na hlavním oltáři byl zhotovitelem předveden referenční vzorek retuše vrchního nátěru a ten byl schválen. Po prohlídce schodového stupně pod mensou bylo rozhodnuto zajistit nový pro jeho dožilý stav. Administrátor farnosti byl požádán o oslovení veřejnosti za účelem nalezení dobové fotodokumentace, která by restaurátorům lépe posloužila k obnově všech detailů.

Touto cestou také vyzýváme veřejnost:

Pokud naleznete v osobních archivech jakýkoliv doklad ( fotografii )o původní výzdobě hlavního oltáře, prosíme o jeho zapůjčení. Kontaktovat nás lze takto – e-mailem :  farnostbousin@gmail.com nebo telefonicky : +420 491 491 729, +420 731 800 224

S příchodem jara se práce začnou přesouvat do interéru kostela a také obraz  ( Navštívení Panny Marie ) bude v květnu odvezen do restaurátorské dílny. Stále platí termín dokončení konec července.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hlášení 31.prosince 2013 Farnost Boušín
 
Svátostná služba : 
Křty...........5
Svatby.......1
Pohřby......1          (zaopatřen)   p. Jan Drahorád
 
R.I.P.
svátost nemocných.......6
 
HOSPODAŘENÍ  FARNOSTI:
Příjmy:      154 532,-Kč
Sbírky          106 698,-                     
Dary               32 950,-
Nájmy            14 884,-           
 
Výdaje:                 72 984,-Kč
Režijní                     41 123,-            
Odeslané sbírky     20 535,-            
Fond solidarity        9 070,-
 
Finančních prostředků celkem k 31.12.2013:                     538 873,-Kč
 
Co se podařilo:
* Boušínský kostel se opět zapojil do akce „Noc kostelů“ – a představil se veřejnosti.
* Žehnání dopravních prostředků na svátek sv.Kryštofa
* Měsíc květen – mariánské pobožnosti
* Boží Tělo s eucharistickým průvodem – hojně navštíveno věřícími.
* Začala renovace hlavního oltáře
 
Výhled do nového roku:
*Rok 350 let od založení naší diecéze
*Rok modliteb za nová povolání k zasvěcenému životu
*po každé mši sv. se budeme modlit modlitbu za diecézi (lístečky na lavicích)
 
** Opět se zapojíme do Noci kostelů
** Společně s Č.K. nabídneme boušínským farníkům možnost víkendových duchovních obnov (muži/ženy – v Rokoli)
** Připravujeme pouť do Říma (generální audience u sv.otce Františka,
mše u hrobů sv.Jana Pavla II. a Jana XXIII., návštěva některých středo a severo italských měst (Milán, Lucca, Pissa, Siena...) – bude včas ohlášeno a dána možnost přihlásit se.
** Jednodenní pouť do Broumova – v rámci oslav výročí diecéze (14.6.)
** Jednodenní pouť na Horu Matky Boží do Králík a do Neratova (podzim)
** 14.-17.8. v Č.Kostelci – farní exercicie s P.Eliasem Vellou
** Dokončení renovace hlavního oltáře, řešení nové liturgické úpravy a podlahy presbytáře – ve spolupráci s diecézní liturgickou komisí, podle finančních možností farnosti (zatím se připravuje návrh).
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zápis z jednání pastorační rady dne 2. 12. 2013
 
Přítomni:    P. Petr Kubant – farář, Mgr. Jiří Jakoubek – kaplan, Ing. Petr Svoboda, Mgr. Věra Hošková, Jiří Regner, Ing. Miroslav Wajsar, Petr Řehák, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Irena Středová, Martin Kuchinka
Omluveni:  Mgr. Otakar Regner, Mgr. Jiří Kábrt
 
Projednáno:
 
Oslavy výročí založení diecéze – 350 let (v roce 2014)
* 1. ledna 2014 otec biskup zahájí oslavy výročí založení diecéze – nepojedeme jako farnost  hromadně, ale každý může jet po vlastní ose 
* otec biskup vyhlásil diecézní poutě na devět poutních míst
* 16. 6. 2014 bude pouť v broumovském klášteře, mohli bychom se jí jako farnost zúčastnit
* 16. 8. 2014 se uskuteční diecézní mariánská pouť v Neratově – otec Petr navrhl, abychom vykonali pouť do Neratova a do Králík v jiném termínu
* plánují se adorační dny, při nichž si budeme připomínat povolání ke kněžství, manželství, vdovství
* na biskupství vydají modlitbu, kterou se budeme modlit po mši sv.
 
Duchovní obnovy
* v postní době 21. ­ 23. 3. přijede P. Prokop Brož, který nám představí novou encykliku Lumen Fidei (Světlo víry)
* ve čtvrtou velikonoční neděli (neděle Dobrého Pastýře)  nás navštíví  P. Linhart
* jelikož jsme zaznamenali pozitivní ohlasy na duchovní obnovy s o. Filipem, navrhujeme příští rok opakování. Padl návrh na oslovení kněží P. Františka Hofmana a P. Vojtěcha Brože. Místa a termíny konání budou ještě upřesněny, uvažuje se např. o Rokoli, Hoješíně nebo Vesmíru v Orlických horách
* ing. Wajsar informoval o návštěvě o. Eliase Velly v Červeném Kostelci od 14. do 17. srpna. Téma obnovy: „Ježíš je můj přítel“ (o modlitbě)
 
Hudebně dramatické ztvárnění Písně písní
V provedení mladých umělců (podobně jako byly provedeny „Živé pašije“)
Vhodný termín by byl v době velikonoční.
 
Charitní mateřská škola
* Ing. Wajsar informoval přítomné o zřízení mateřské školy pro děti zaměstnanců Charity v Háčku od ledna 2014. Pokud má někdo zájem, může se přihlásit – informace jsou vzadu v kostele.
* 16. prosince se uskuteční slavnostní otevření školky za účasti prezidenta Diecézní charity Mons. Suchára. Večerní mše sv. bude poděkováním za Hospic (výročí založení)
 
Putování Palladia Země české po rodinách
* pro velký zájem budeme v této aktivitě pokračovat (bude dán další rozpis)
 
Ministranti
* starší chlapci si organizují schůzky sami – a velmi dobře! Všem zúčastněným vyslovujeme poděkování a pochvalu!
* poslední listopadovou sobotu proběhl na faře „církevní silvestr“, který uspořádali naši mladí. Akce se vydařila, děkujeme všem, kteří se na ní podíleli. V příštím roce můžeme zopakovat
* byl dán návrh na uspořádání fotbalového turnaje – různých věkových skupin farníků, rovněž návrh na sportovní utkání farnic! – nápady a návrhy vítány.
 
Folklorní festival
* v příštím roce nás čeká 60. výročí folklorního festivalu. Pozvaní hosté kardinál Duka a královéhradecký biskup Jan nemohou přijet. Uvažujeme o pozvání  někoho z kosteleckých kněží – rodáků
 
Připomínky z „bedýnky“
1. Topení v kostele – prosba o topení i na ranních mších. Topit se bude, kostelníci jsou
    poučeni.
2. Děkujeme P. Baschantovi za dopolední zpovědní služby – oceňují zvláště farníci dříve narození.
 
 
Zapsal:    Petr Řehák                                                                    Schválil:   P. Petr Kubant

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis č. 4/2013
ze zasedání Ekonomické rady farnosti Boušín konaného 14. října 2013 ve farní místnosti na Boušíně
 
Přítomni: P. Petr Kubant, J. Kordina, L. Tylšová, M. Dostál
Omluveni: D. Kordinová
Hosté: M. Kolisková, K. Dostálová, K. Kolisko
 
1. Oprava hlavního oltáře
    Pan farář předložil k projednání návrh smlouvy o dílo na opravu hlavního oltáře dle restaurátorského záměru a v souladu s podmínkami které byly domluveny na schůzce se zástupcem Památkového ústavu Josefov konané 4.9.2013. Cena díla je stanovena na 201.240,- Kč. Součástí opravy je restaurování oltářního obrazu, na který byla předložena cenová a technologická nabídka ak. mal. Zdeňkem Novotným. Cena s dopravou činí 31.740,- Kč. Celé dílo bude dokončeno do 31.7.2014. Pan M. Dostál zajistí potřebné práce pro možnost umístění věčného světla na hlavní oltář pro případ přemístění svatostánku.
 
2. Úprava liturgického prostoru
    Pan farář informoval o jednání s Ing. arch. Michalem Ježkem o návrhu úprav liturgického prostoru. Termín předložení návrhu nebyl stanoven a je ponecháno na autorovi kdy návrhpředloží.
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Kordina
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zápis č. 3/2013
ze zasedání Ekonomické rady farnosti Boušín konaného 22. srpna 2013 ve farní místnosti na Boušíně
 
Přítomni: P. Petr Kubant, J. Kordina, L. Tylšová, M. Dostál, D. Kordinová
Hosté: Rosovi
 
1. Stav finančních prostředků na účtu Ke dni konání zasedání je na účtu zůstatek 478.211,- Kč
 
2. Oprava hlavního oltáře
    Pan farář požádal pana Rosu o vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými variantami restaurátorského záměru pana Kuldy. Nejvhodnější se pro farnost ukázala varianta B, ve které není oprava oltářního obrazu ani dořezba ozdobných váz, které na oltáři v minulosti byly. Pan Kulda odhaduje opravu obrazu na 20.000,- Kč a dodělání váz na 30 – 50.000,- Kč. Ekonomická rada vybrala návrh opravy stávajícího nátěru s možnosti přechodu na původní imitaci mramoru (viz restaurátorský záměr pana Macha z roku 2004). Dořezbu váz odložit na pozdější dobu s ohledem na finanční možnosti. Členové ekonomické rady odsouhlasily opravu oltářního obrazu v ceně do 20.000,- Kč. Hlavní sponzoři opravy oltáře budou s postupem oprav seznámeni.
 
3. Elektrické rozvody na faře
    Pan farář informoval o požadavku pana M. Dostála na financování opravy elektrických rozvodů po budově fary. Pan Dostál zajistil nabídku, se kterou rada souhlasí a pan farář projedná na biskupství smlouvu o dílo.
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Kordina
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zápis č. 2/2013
ze zasedání Ekonomické rady farnosti Boušín konaného 2. července 2013 ve farní místnosti na Boušíně
 
Přítomni: P. Petr Kubant, J. Kordina, L. Tylšová, M. Dostál, D. Kordinová
Hosté: M. Kolisková a K. Kolisko
 
1. Oprava hlavního oltáře
    P. P. Kubant seznámil přítomné se všemi dokumenty, které farnost získala pro možnost zahájení opravy hlavního oltáře v kostele Navštívení P. Marie na Boušíně. Zároveň podal informaci o návštěvě pana Kuldy (restaurátora), který v dubnu provedl zkoušku postupu možné opravy stávajícího nátěru na oltáři. Na základě zkoušek zaslal pan Kulda restaurátorský záměr ve třech variantách. V žádné z variant není oprava oltářního obrazu. Ekonomická rada po projednání návrhu požádala P. Kubanta o svolání schůzky, na které budou přítomni restaurátoři, kteří podají vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými návrhy.
 
2. Správa lesů v majetku farnosti
    P. P. Kubant informoval o požadavku Královéhradeckého biskupství s vydáním souhlasu ke správě lesních porostů, které farnost získá při církevních restitucích.
 
Zapsal : Ing. Jaroslav Kordina

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z jednání pastorační rady dne 2. 4. 2013
Přítomni: Mgr. Filip Foltán – kaplan, Ing. Petr Svoboda, Mgr. Věra Hošková, Jiří Regner, Ing. Miroslav Wajsar, Mgr. Jiří Kábrt, Petr Řehák, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Irena Středová
Omluveni: P. Petr Kubant – farář, Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen, Marie Štěpánová, Martin Kuchinka
 
PROJEDNÁNO:
 
ZHODNOCENÍ PROBĚHLÝCH AKTIVIT A VELIKONOC:
- duchovní obnova ve farnosti s P. Prokopem Brožem byla velmi zdařilá
- duchovní obnovy pro muže v Rokoli a pro dívky ve Dvoře Králové měly také kladné ohlasy
- dětská křížová cesta o postní neděli měla též velký úspěch
- velikonoční obřady se vydařily a byly velmi hezké
- putování Palladia po rodinách naší farnosti pokračuje a má úspěch
PĚŠÍ POUŤ DO MALÝCH SVATOŇOVIC:
- uskuteční se 8. května 2013, zahájí se požehnáním v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci. Jsou navrženy varianty pouti – pěšky, na kolách, vlakem
- ve 13 hod. bude mše sv. ve Svatoňovicích
- další program ještě bude upřesněn, uvažuje se o křížové cestě nad Svatoňovicemi, opékání vuřtů, výprava dětí k vláčku
- v případě nepříznivého počasí cestu uskutečníme vlakem a program bude v kostele
NOC KOSTELŮ:
- bude ustanoven průvodce celým programem
- byl dán návrh na přednášku na téma sv. Cyril a Metoděj
- návrh na diskuzi o vrácení církevního majetku s Mons. Tomášem Holubem
- plánuje se také nějaký koncert, ještě je předmětem jednání
- návrh na otevření hřbitovní kaple s výstavou a přednáškou o sv. Cyrilu a Metoději
- další návrh – představení Charity ČK a prezentace Hospice sv. Anežky, případně prohlídka přímo v hospici
- v místnosti na faře by mohla být přednáška Pavla Kafky o putování do Santiaga Compostelly
- návrh na čtení bible a žalmů s hudebním doprovodem
- v kostele prodej knih
- zpěv chrámového sboru
- vyprávění o životě naší farnosti za uplynulý rok
- návrh na čtení z farní kroniky
ZÁVĚR: 
- byl ustanoven organizační tým pro organizování Noci kostelů, který průběh a organizaci celé akce doladí a připraví. 
VELEHRAD:
- v červenci je na Velehrad pozván Sv. otec František
ZÁVĚR:
-Vzhledem k Cyrilometodějskému miléniu a roku Víry uspořádáme jednodenní farní (i v případě neúčasti Sv. otce) pouť.
POUŤ DO ŘÍMA:
- je zájem o pouť do Říma – na audienci s novým papežem
- Předběžně uvažujeme o roce 2014
PŘIPOMÍNKY Z „BEDÝNKY“:
1. návrh na podobu májových pobožností jako byly dříve – pastorační rada navrhla několik variant, ale liturgické slavení jsou v kompetenci faráře.
ZÁVĚR: Česká biskupská konference chválila „KANCIONÁL“, který je závazný pro liturgická slavení na území celé republiky. 
Varianta „lidových zpěvů“ je každou neděli v mariánské svatyni na Boušíně. 
2. Dopis od pečovatelů a některých obyvatelů Pečovatelského domu u Jakuba, který žádal o měsíční návštěvu kněze a sloužení mších svatých. 
Vzniklo několik variant služby v pečovatelském domě: jednou z nich bylo obnovení „setkání seniorů“ – ranní mše svatá v kostele svatého Jakuba a po ní setkání v AGAPÉ na faře. Vzhledem k tomu, že záležitost byla už s panem farářem projednána a dopis byl přesto iniciován se žádostí vyjádření písemného stanoviska. Po domluvě s panem farářem byla záležitost předána diecéznímu biskupovi. 
3. návrh na zřízení webové kamery do kostela (pro seniory a nemocné, aby mohli sledovat mši z domova).
Pan Marcel Dostál zjistí cenovou nabídku a možnosti. Firma JOSI s.r.o. by sponzorovala webovou kameru ( cca. 5 000Kč) a farnost by zaplatila kabeláž a instalaci (cca. 5 000Kč) Je potřeba zvážit, zda za aktuální finanční situace farnosti je moudré do webkamery investovat, když nemocní mají možnost se ke mši svaté připojit na TV NOE, radiu PROGLAS. Farnost nabízí službu přepravy imobilních farníků. – téma otevřeno do další pastorační rady. 
4. návrh na zřízení místnosti pro maminky s dětmi v kostele
– není proveditelné z důvodů místa a financí – což je důležitý důvod. 
Daleko důležitější je negativní zkušenost z jiných farností: 
a.) místnost separuje děti od společenství – děti ke společenství patří.
b.) Je těžké určit hranici, kdo ještě patří do „místnosti pro děti“. 
c.) Je to nevýchovné – separátní místnost dětem umožňuje bohoslužbu prožít svým způsobem a pak je těžké děti integrovat do normálního farního společenství. 
ZÁVĚR: Maminky mohou využít při mši sv. zpovědní místnost, prosíme, aby po mši svaté byl ve zpovědní místnosti pořádek. 
5. návrh na pořízení nového osvětlení a rozhlasu v kostele
– současný finanční stav nedovoluje takovou rozsáhlou investici a chybí celková koncepce – k zamyšlení se nad celkovou koncepcí hospodaření farnosti byli členové farní rady vyzváni. Na příští farní radě se dané téma ještě otevře. 
 
Zapsal: Petr Řehák                                                          Schválil: P. Filip Foltán
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zápis č. 2/2013
ze zasedání Ekonomické rady farnosti Boušín konaného 2. července 2013 ve farní místnosti na Boušíně
Přítomni: P. Petr Kubant, J. Kordina, L. Tylšová, M. Dostál, D. Kordinová
Hosté: M. Kolisková a K. Kolisko
 
1. Oprava hlavního oltáře
    P. P. Kubant seznámil přítomné se všemi dokumenty, které farnost získala pro možnost zahájení opravy hlavního oltáře v kostele Navštívení P. Marie na Boušíně. Zároveň podal informaci o návštěvě pana Kuldy (restaurátora), který v dubnu provedl zkoušku postupu možné opravy stávajícího nátěru na oltáři. Na základě zkoušek zaslal pan Kulda restaurátorský záměr ve třech variantách. V žádné z variant není oprava oltářního obrazu.
    Ekonomická rada po projednání návrhu požádala P. Kubanta o svolání schůzky, na které budou přítomni restaurátoři, kteří podají vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými návrhy.
 
2. Správa lesů v majetku farnosti
P. P. Kubant informoval o požadavku Královéhradeckého biskupství s vydáním souhlasu ke správě lesních porostů, které farnost získá při církevních restitucích.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zápis č. 1/2013
ze zasedání Ekonomické rady farnosti Boušín konaného 24. ledna 2013 ve farní místnosti na Boušíně
 
Přítomni: P. Petr Kubant, J. Kordina, L. Tylšová, M. Dostál, D. Kordinová
 
1) Stav finančních prostředků na účtu
Ke dni konání zasedání je na účtu zůstatek 475.000,- Kč a v pokladně 500,- Kč.
2) Výstavba ČOV pro faru na Boušíně
Pan farář informoval o vydání souhlasu s užíváním stavby dne 10.12.2012. Zároveň domluvil s M. Dostálem zajištění povinností, které
jsou popsány v provozním řádu ČOV.
3) Darovací smlouvy
Pan farář informoval o daru finančních prostředků od manželů Mertlíkových ve výši 250.000,- Kč na opravu hl. oltáře a úpravu
liturgického prostoru.
4) Rozpočet na rok 2013
Pan farář informoval o návrhu rozpočtu na rok 2013.
5) Nájemní smlouva na č.p. 192 - fara
Pan farář informoval o uzavření nájemní smlouvy na užívání č.p. 192 – fara s rodinou Dostálových s platnosti od 1.1.2013.
6) Vrácení majetků církvím
Pan farář informoval o nařízení z biskupství - ve věci vrácení majetku církvím bude vše řešit královéhradecké biskupství.
7) Podlaha pod lavicemi
M. Dostál informoval o špatném stavu podlahy pod lavicemi v kostele – je třeba oprava. O zpracování cenové nabídky bude požádán
místní truhlář.
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Kordina

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

HLÁŠENÍ  31.12.2012 FARNOST   BOUŠÍN

 

SVÁTOSTNÁ  SLUŽBA:

 
Křty………..7
Svatby…….1
Pohřby……4   (1 zaopatřen)                               pí. Vlasta Holasová
                                                                                        p. Karel Pokorný
         p. Vilém Pokorný
         p.Rudolf Špaček

 

                                              R.I.P.

svátost nemocných…. 3

HOSPODAŘENÍ  FARNOSTI:

Příjmy:      144 487,-Kč
Sbírky          119 111,-                     
Dary              22 492,-
Nájmy             2 884,-           
 
Výdaje:               224 285,-Kč
Režijní                   25 401,-            
Účelové sbírky       32 800,-            
Fond solidarity        8 868,-

Finančních prostředků celkem k 31.12.2012:                     209 184,-Kč

 

 

Co se podařilo:
-         Boušínský kostel se zapojil do akce „Noc kostelů“ – a představil se veřejnosti, která přišla v nečekaně hojném počtu.
-         Žehnání dopravních prostředků na svátek sv.Kryštofa
(stává se pěknou tradicí)
-         Měsíc květen – mariánské pobožnosti
-         Boží Tělo s eucharistickým průvodem – hojně navštíveno věřícími.
-         Investice:  Dokončeno vybudování ČOV u fary (odvod odpadních vod z fary)
 
Výhled do nového roku:
·        Opět se zapojíme do Noci kostelů
·        V měsíci květnu bude po rodinách putovat obraz kopie Palladia staroboleslavského (obraz Panny Marie) a vždy po týdnu se v rodinách budeme modlit za dar víry v rodinách, ve farnosti, v diecézi (aktivita je ve společenství s farností Červený Kostelec – v rámci roku víry)
·        Společně s Č.K. nabídneme boušínským farníkům možnost víkendových duchovních obnov (muži/ženy/dívky)
·        V květnu pěší pouť z Č.Kostelce do Malých Svatoňovic – tam bude obnova křestních závazků a možnost získání plnomocných odpustků v Roce víry.
·        28.09.2013 se zúčastníme Národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi

Zůstává z minulého roku:

·        Renovace bočních oltářů
·        Příprava (projekt, návrh provedení) renovace hlavního oltáře, řešení nové liturgické úpravy a podlahy presbytáře – ve spolupráci s diecézní liturgickou komisí, podle finančních možností farnosti
 
Zatím nerealizováno pro nedostatek finančních prostředků

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z jednání pastorační rady dne 04.12.2012
 
Přítomni:    P. Petr Kubant – farář, Ing. Petr Svoboda, Mgr. Věra Hošková, Jiří Regner, Ing. Miroslav Wajsar, Mgr. Jiří Kábrt, Petr Řehák, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Irena Středová, Martin Kuchinka
Omluveni:  P. Filip Foltán, Marie Štěpánová, Mgr. Otakar Regner
Projednáno:
Oslava Silvestra:
Pro mladé, kteří nikam nejedou a zůstávají ve farnosti, bude dána nabídka společného Silvestra na faře.
 
Výhledy na příští rok (Rok víry):
 
Nová modlitební aktivita ve farnosti:
Díky mladým vznikla nová modlitební aktivita – večer chval. 
Bude vždy 1.neděli v měsíci v 18.00 v kostele (v hudební režii mladých) –spojeno s adorací a svátostným požehnáním. Bude to vhodné zakončení neděle – Dne Páně. Zváni jsou všichni farníci.
 
Plánované duchovní obnovy:
Letos byly s o.Filipem dvě duchovní obnovy pro ženy v Rokoli, na které jsou velmi pochvalné ohlasy a návrh pokračovat!
   
V   r.2013 (Dá-li Pán Bůh):
*8. - 10. 2.2013 -  pro dívky (věk středoškolský) – u sester v klášteře ve Dvoře Králové – s otcem Filipem Foltánem (počet bude omezen)
*1. - 3. 3.2013 -  pro farnost – na téma víry – bude mít P. Prokop Brož
*24. - 26. 5.2013 -  pro muže -  v Rokoli – rovněž s otcem Filipem.
 
Postní doba:
o postních pátcích budeme seznamováni s dokumenty II. vatikánského koncilu – ještě bude upřesněno
4. - 9. 3. se plánuje výlet starších ministrantů (od 15-ti let)   s otcem Filipem na Slovensko (jarní prázdniny)
na 4. postní neděli připravuje otec Filip s dětmi „pašijové hry“ – místo tradiční křížové cesty
 
Poutě:
- 8. května se uskuteční pěší pouť farnosti do Malých Svatoňovic. Tam bude mše sv. a obnova křestních závazků
-Pouť na Velehrad a  na Slovensko se neuskuteční – nemůžeme sehnat cenově přijatelné ubytování
- 28. 9. plánujeme zúčastnit se jako farnost Národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi
 
Rok Víry:
- v rámci Roku Víry od 1. 1.(Slavnost Matky Boží) - 5. 7. 2013 (Svátek sv. Cyrila a Metoděje) bude po rodinách naší farnosti putovat Palladium Země české (kopie milostného obrazu). Každý týden bude mít Palladium jedna rodina, která se bude u něho intenzivněji modlit za víru ve farnosti, v rodinách…. 
Vytvoříme tak řetěz modliteb za víru. Požádáme, aby kopii Palladia pro naši farnost požehnal o.biskup Jan. 
 
Ostatní /různé:
- byla vznesena připomínka, že máme (díky Bohu) v naší farnosti tolik dětí, že při některých hojněji navštěvovaných mších je vzadu v kostele plno a není možné vyjet s kočárkem ven, když je třeba. Proto budou krom postranních dveří (k věži) při mši odemčeny i dveře zadní (k hotelu Šrejber), takže bude možné odejít i tudy.
- v „bedýnce“ nebyly žádné připomínky
- naši mladí a někteří rodiče vznášejí přání na obnovení „spolča“ otevřeného pro všechny mladé, kteří se chtějí scházet a společně modlit. – od Nového roku rádi vyhovíme. Těší nás zájem mladých o společenství. (bude na faře, duchovní program pomohou vytvořit kněží).
 
Zapsal:    Petr Řehák                                                       Schválil:   P. Petr Kubant

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká do konce roku:

- v měsíci říjnu v neděli večer modlitba růžence, podrobnosti budou na vývěsce

- pod vedením otce kaplana Filipa se uskuteční soutěž ministrantů. Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích v rámci ministr. schůzek, které budou 1x za měsíc po čtvrteční dětské mši sv.

- 13.10. je biskupstvím vyhlášena sbírka k uctění františkánských mučedníků. Rada rozhodla, že nebudeme konat v neděli 2 sbírky najednou, ale z běžné nedělní sbírky se odešle 1000,- Kč.

- 21.10. se uskuteční akce Misijní koláč – před kostelem prodej koláčů a cukrovinek

- před „Dušičkami“ bude rozšířená možnost přijetí Svátosti smíření, program bohoslužeb bude jako v loňském roce

- 11. a 18.11. se uskuteční promítání a vyprávění našich farníků (J.Ladnar, O.Regner a spol. o pouti do Compostelly)

- v adventních nedělních podvečerech plánujeme modlitbu nešpor

- vánoční program bohoslužeb bude stejný jako loni.

- 27.12. se plánuje vystoupení „Koledy s cimbálovkou“

- 30.12. se počítá s koncertem našeho chrámového sboru

Výhled na rok 2013:

- v dubnu se uskuteční setkání ministrantů v Přibyslavi

- Noc kostelů – proběhne 24. května 2013, byl podán návrh na pozvání známé osobnosti a promítání o pouti našich farníků do Compostely

- rok 2013 je vyhlášen Rokem víry, Rokem Cyrila a Metoděje. Je možné, že by mohl Velehrad navštívit Sv. Otec

- v naší farnosti se Rok víry promítne do pobožností, májových pobožností a po mši sv. se budeme modlit modlitbu k sv. Cyrilu a Metoději, také plánujeme pouť na Velehrad

- farní pouť – chtěli bychom navštívit Velehrad, Slovensko – Šaštín, Nitru. Pouť by byla třídenní – ještě bude upřesněno (uskuteční se, pokud se podaří zajistit finančně únosný nocleh)

Ostatní:

- byl vznesen dotaz na možnost konání mší sv. v neděli večer. Je možné zavést střídání nedělních večerních mší u nás, v Náchodě a v Novém Městě n. Metují – bude navrženo kněžím z vikariátu.

- byl podán návrh na uskutečnění pouti rodin v květnu do Malých Svatoňovic, podrobnosti se projednají na příští pastorační radě

- boušínská farnost má svoje internetové stránky:  www.farnostbousin.cz

- do Červ. Kostelce nastoupil kněz Alois Baschant – jako výpomocný duchovní se zaměřením pro Hospic. Otce Aloise zde srdečně vítáme a přejeme mu, aby se mu u nás líbilo

- v „bedýnce“ nebyly žádné připomínky

Zapsal:  Petr Řehák                                                                             Schválil: P.Petr Kubant farář 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis č. 2/2012
ze zasedání Ekonomické rady farnosti Boušín 13. září 2012, farní místnost na Boušíně
 
Přítomni: P. Petr Kubant, J. Kordina, L. Tylšová, M. Dostál, D. Kordinová
Hosté: M. Kolisková, K. Kolisko
1) Stav finančních prostředků
Aktuální stav účtu: 209 216,76 Kč
2) Výstavba ČOV pro faru na Boušíně
M. Dostál informoval o skutečném stavu výstavby domovní ČOV. Stavba je dokončena, schází pouze propojení s výústěním kanalizace
z fary a připojení na elektrickou energii. Spolu s revizní zprávou na elektropřípojku budou předány dokumenty na vodoprávní úřad do
Náchoda se žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí.
3) Benefiční koncert
Benefiční koncert se konal 1.9.2012, čistý výtěžek činil 15 000 Kč.
4) WWW stránky farnosti
M. Dostál informoval o zprovoznění nových stránek farnosti Boušín. Aby stránky neobsahovaly nevhodné reklamy, bylo rozhodnuto
využít zpoplatněnou verzi. Celková cena za rok bude činit 900,- Kč bez DPH.
5) Kaplička pod Boušínem
Posledním projednávaným bodem byla kaplička – na minulém zasedání bylo rozhodnuto, že farnost má zájem získat tuto stavbu vč.
pozemku do svého vlastnictví. Lesy ČR souhlasí s prodejem pozemku farnosti. V současné době je nutno připravit podklady pro souhlas
s dělením pozemků a dohodnout kupní cenu. Pokud bude cena pro farnost přijatelná, bude realizována koupě, pokud bude požadavek
Lesů ČR nepřiměřený, bude se hledat další řešení.
Pokud se týká stavby kapličky – zatím není znám vlastník, nenašly se žádné záznamy kromě zápisu v obecní kronice z roku 1924, který
říká, že nákladem sbírky byla původně dřevěná kaplička přestavěna na zděnou.
Legalizace stavby bude předmětem dalších jednání s Lesy ČR, případně Obcí Slatina nad Úpou.
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Kordina