Informace

_____________________________________________________

Červená středa

Smyslem akce Červená středa (24.11.) je připomenout si veřejně všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy  je zozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Více informací zde.

_____________________________________________________

SYNODA 2021 - 2023

Synoda probíhá na podnět papeže Františka po celém světě, na všech kontinentech, ve všech diecézích a farnostech (dle možností). Hlavní myšlenkou je se snahou pod vedením Ducha svatého, jít společně za církví synodální (společenství, spoluúčast, poslání, naslouchání…). Vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Průběh synodálního procesu v ČR bude probíhat vytvořením skupinek ve farnosti a zapojením lidí mimo farnost. Jednotlivci budou vyjadřovat názory na téma, společná pro celý svět. Názory nasbírané v jednotlivých skupinkách, pod vedením moderátora, budou postupně bez cenzury poslány až do Říma k papeži Františkovi.

Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“ Přípravný dokument, 32

Kdo by se chtěl zapojit do synodálního procesu může psát na e-mail: synodack@seznam.cz

Modlitba za synodu:

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,

shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás ty sám,

vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku,

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy

a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,

a ve společenství s Otcem i Synem

na věky věků.

Amen.

 
Více informací o synodě naleznete zde. 
_____________________________________________________
Dopis ke sbírce na církevní školství, která bude v neděli 19. září 2021
Drazí věřící, bratři a sestry,
    v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi. V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Dohromadytyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších
zaměstnanců.
    V minulém roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce nových prostor Biskupského gymnáziav Hradci Králové, mateřská škola v Kutné Hoře byla rozšířena o druhé oddělení. Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv významná část dětí, které do nichnastupují, nepochází z křesťanských rodin. Na gymnáziích takoví žáci dokonce výrazně převažují a pro mnohé je to první setkání s církevní institucí. Znamená to, že rodiče, kteří svěřují své potomky do péče církevních škol, zde doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, důraz na všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti každého žáka či studenta.
    Těm, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, chceme v našich školách představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru jako plnohodnotný způsob života. Těm studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost prožívat víru ve společenství podobně smýšlejících lidí.
    Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.
    Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil téměř 840 000,- Kč. Školy díky tomu pořídily nové výukové pomůcky a vybavení, například na gymnáziu v Hradci Králové byla vybudována venkovní biologická učebna, gymnázium v Kutné Hoře mohlo odhlučnit část svých prostor, domov mládeže na gymnáziu ve Skutči získal nový nábytek a domov mládeže v Hradci Králové nový koutek pro setkávání studentek. ZŠ v Borohrádku díky podpoře ze sbírky může provozovat školní mikrobus, kterým sváží své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem ze špatně dostupných obcí, mateřská škola v Kutné Hoře doplnila venkovní prostory o nové pískoviště. Část sbírky je
pravidelně použita také na péči o budovy, ve kterých církevní školy sídlí.
    I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanském duchu. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo
naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.
    S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí
    P. Prokop Brož, biskupský vikář pro školství.
_____________________________________________________

Modlitba ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.

Amen.

_____________________________________________________

 
Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19
 
Přinášíme vám prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie covid-19
Publikováno: 18. 5. 2021 19:15
 
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
 
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
 
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
 
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska

 

Nepomuk, 18. května 2021

_____________________________________________________

OD PONDĚLÍ 26.04.2021 JE ZMĚNA PRAVIDEL NA MŠI. Podle vládního nařízení platného od 26. 4. 2021 je počet osob v kostele omezen pouze na pravidlo „Tři R“:

·       rozestupy  - 2m mezi osobami sdílející různé domácnosti

·       respirátor

·       ruce - dezinfekce před vstupem do kostela

_____________________________________________________

Omezení pro bohoslužby od 1. 3.2021 zůstávají nezměněna

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

Podmínky účasti na bohoslužbách v kostele sv. Jakuba a na Boušíně budou stejné jako doposud, budou platit rezervace tak, jak jsou uvedené. Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének - respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Odkaz : cirkev.cz

              Mimořádné opatření vlády č. 216 - bod VI, 2.

"Za všech okolností platí, že bychom neměli opouštět horlivý náboženský život, protože Bůh je stále týž a být s ním v živém vztahu je stále stejně zásadní a podstatné. Na druhou stranu mějme na zřeteli, že naše chování nechrání nebo neohrožuje jen nás samotné, ale i naše bližní. Důvěřovat Pánu a jednat ohleduplně, to je správný postoj současných dní."
 Praha, 12. února 2021, P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

________________________________________________________________________________________________________________________

Zprávy k pokračování protiepidemických opatření od 14. 2. 2021

 

DOPIS GENERÁLNÍHO VIKÁŘE:

Vážení spolubratři v kněžské službě, 

v neděli 14. 2. 2021 o půlnoci končí nouzový stav. Jaká budou další hygienická opatření v souvislosti s pandemií covid-19 není v tuto chvíli zcela jasné.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci budeme v Královéhradecké diecézi nadále dodržovat opatření týkající se církve v rozsahu nařízení vlády, které platilo nyní na začátku roku 2021.

S pozdravem

P. Jan Paseka, generální vikář

________________________________________________________________________________________________________________________

Rezervace na mše sv. na Boušíně

Na mše svaté se prosím hlase u Marcela Dostála na tel.: +420 603 997 353. Maximální počet na mši je 15 osob. 

________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení příznivci Tříkrálové sbírky,

současná epidemická situace nedovoluje, aby Vaše domovyfyzicky navštívily skupinky koledníků. Připravili jsme pro Vás ONLINE koledu na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde můžete přispět konkrétní oblastní, nebo farní charitě. Po zadání PSČ vašeho města, nebo obce, Vám bude nabídnuta konkrétní volba místně příslušné organizace. Váš příspěvek může být zaslán platební kartou, nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet: 66008822/0800 VS: 777705001 Tříkrálovou atmosféru doplňujeme o video se zpěvem koledy a záznamem rozjímání a požehnání otce Josefa Suchára. Z vybraných prostředků Tříkrálové sbírky 2021 plánujeme uskutečnit např. nákup průmyslové sušičky prádla pro Hospic Anežky České, revitalizaci zahrady Domova sv. Josefa v Žirči, podpořit provoz a rozvoj Mobilního hospice Anežky České a dalších středisek. Přehled všech záměrů je k dispozici na již zmíněných internetových stránkách.

DĚKUJEME

Oblastní charita Červený Kostelec

leták ve formátu PDF

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dopis biskupů k součané situaci

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové

21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNY od 22. 10. 2020

________________________________________________________________________________________________________________________

SDĚLENÍ FARNÍKŮM

11. 10. 2020

S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 platí nová opatření, ve kterých je mimo jiné stanovený zákaz hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb.

Prosíme, abyste se přihlašovali na všechny bohoslužby, každý zatím pouze 1x (dokud nebude řečeno jinak). Pro rezervaci na mše v Č. Kostelci prosíme využívejte formulář na farním webu (na hlavní stránce vpravo nahoře), popř. se přihlašujte přes své příbuzné a známé, kteří mají přístup k internetu. Můžete také o této možnosti informovat ty, kteří nemají přístup na internet. Pouze vy (a kněží) uvidíte jména, která jste přihlásili. Můžete se také odhlásit. Přihlašování na další týden bude k dispozici v pátek od 10:00.

Vchod do kostela bude pouze dveřmi od zahrady.

Kromě Boušína zůstávají časy bohoslužeb stejné. Na Boušín se můžete hlásit Marcelovi Dostálovi (tel. 603 997 353). V Horní Radechové bude mše pouze pro rodinu, která má úmysl mše svaté, opět nejvýše v počtu 10 lidí.

Pokyny o. biskupa: Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Dávejme přednost přenosům živým, abychom utvářeli farní společenství v konkrétním čase. Neposkytujme záznamy mší svatých.

Farní sbírka na nové klávesy a na doplnění ozvučení kostela z minulé neděle byla 15 602,- Kč. Informace o všech sbírkách na farnost (varhany, rekonstrukce fary...) jsou na webových stránkách v sekci „O farnosti – Projekty“.

V úterý 13. 10. od 7:45 bude pravidelný úklid kostela a fary. Moc děkujeme všem, kdo se ho zúčastní.

V pátek 16. 10. bude kostel otevřen k adoraci od 15:00 do 17:00 (od 16:00 bude možnost svátosti smíření, zpovídá o. Zdeněk) a od 19:00 do 21:00 (zpovídá o. Miloslav).

V sobotu 17. 10. bude kostel otevřen pouze k adoraci od 15:00 do 18:00. Ti, co by chtěli hlídat při adoraci (po půlhodinách), ať se ozvou pastorační asistentce (tel. 739 315 199). Volná místa na hlídání jsou vyznačena na webových stránkách v sekci „Aktuality“. Prosíme, abyste respektovali, že maximální počet osob v kostele je 10 najednou.

Dle rozhodnutí o. biskupa Jana v neděli 18. 10. nebude sbírka na Papežské misijní dílo, která bývá na misijní neděli. Náhradní termín bude ohlášen. Akce „Misijní koláč“ je také zrušena. Pokud byste chtěli přispět na farnost, můžete buď do kasičky v neděli (bude stát v prostředku kostela), nebo na účet číslo: 118 091 9309/0800. Děkujeme za Vaše příspěvky.

V neděli 18. 10. bude v kostele příležitost přijmout svátost eucharistie od 10:30 do 11:30 v kostele a na faře a od 15:30 do 17:00 pouze v kostele. Prosíme, abyste respektovali, že maximální počet osob najednou v kostele je 10. Vstup bude vchodem ze zahrady. Doporučujeme přijímání Eucharistie na ruku. V 18:00 bude v kostele modlitba růžence, kterou můžete sledovat pouze přes kameru.

Na stolku u sv. Antonína je nový Cyrilometodějský kalendář za 89,- Kč a roušky k dispozici pro ty, kteří zapomněli, 6 Kč za kus.

Do konce října nebude výuka náboženství na faře pro starší i mladší středoškoláky. Náboženství ve Lhotě, Horním Kostelci, v Olešnici a na 1. stupni v Červeném Kostelci bude probíhat normálně. Na druhém stupni budou mít náboženství ty třídy, které budou mít presenční výuku.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNY od 5. 10. - mše

S účinností od pondělí 5.10. 2020 přijala vláda ČR krizové opatření, ve kterém se omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.
Oproti běžnému režimu jsme na tento týden v Č. Kostelci přidali mše sv. v sobotu v 18:00 (s nedělní platností) a v neděli v 11:00 a v 18:00. Na mše sv. v Č. Kostelci je nutné se přihlašovat pouze na ty, které jsou uvedené v tabulce na farním webu (čtvrtek večer, pátek večer, sobota večer a neděle všechny mše sv.). Ostatní mše sv. jsou přístupné bez rezervace.
Pro rezervaci prosíme využívejte formulář na farním webu (na hlavní stránce vpravo nahoře), popř. se přihlašujte přes své příbuzné a známé, kteří mají přístup k internetu. Můžete také o této možnosti informovat ty, kteří nemají přístup na internet. Pouze vy (a kněží) uvidíte jména, která jste přihlásili. Můžete se také odhlásit. Kromě jáhnů, kostelníků a příp. varhaníků, kteří by preludovali, se prosíme přihlašujte všichni (i případní ministranti, kterých může být u oltáře nejvíc 12).
Obětní dary se nebudou nosit v průvodu. Děti budou dostávat křížky jen při svatém přijímání. Doporučujeme přijímání Eucharistie na ruku. Akolyté a jáhni budou podávat pouze na ruku. Kněz obojím způsobem podle přání přijímajícího.
Od 3. 10. do odvolání uděluje biskup Jan dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté těm, kteří mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, kteří jsou v povinné karanténě, kteří se dobrovolně izolují ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých)… Více informací v příloze.

________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná sbírka

dne 20.ledna 2020 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.890,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná sbírka

dne 10.dubna 2019 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 11.682,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
________________________________________________________________________________________________________________________
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021
Výuka náboženství ve školách je „nepovinný předmět“, žák se přihlásí tím, že přijde na první hodinu a bude zapsán vyučujícím.
Prosíme rodiče, aby dbali, popř.dohlédli na pravidelnou účast a včasný příchod svých dětí na hodinu náboženství.

 

Škola Václava Hejny

třída den čas   katecheta začátek
1. a 2. třída čtvrtek 11:45   Mgr. Markéta Vítová  17. 9.
3. třída čtvrtek 12:45   Michal Šebera  17. 9.
4. a 5. třída čtvrtek 12:45   Mgr. Markéta Vítová  17. 9.
6.C,D + 7.A,B,D + 9.B.C středa 14:00   Mgr. Marie Matysková 16. 9.
6.A,B, + 7.C + 8. B,C,D čtvrtek 14.00   Mgr. Marie Matysková 17. 9.

Škola Lhota

třída den čas   katecheta začátek
1. a 2. třída středa 11:35   Božena Špuláková 23. 9.
3., 4. a 5. třída středa 12:25   Antonín Špulák 23. 9.

 

Škola Horní Kostelec

 třída  den  čas   katecheta začátek
1. , 2. a 3. třída úterý 11:45   Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen 15. 9.
4. a 5. třída úterý 12:45   Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen 15. 9.

Škola Olešnice

pátek 13:15    1.- 5. třída   Mg.Bc.Jana Brátová,  začátek: 18. 9.

 

Středoškoláci mladší (nižší gymnázium a 8.A)

Středa na faře 16:30 (začátek 23. 9.),  Mgr. Marcela Frýbová 

Středoškoláci starší

Čtvrtek na faře 18:30 (začátek 24. 9.), P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor 

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Středa 13:30, Mgr. Věra Hošková, od 16. 9. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Volby do Pastorační rady Boušín

 Ustanovená na období : 01. března 2019 - 28. února 2023
Zástupci farnosti Boušín :
* Dorota Kozlová
* Marcel Dostál
_________________________________________________________________________________________________________________________
Královéhradecká diecéze má nového generálního vikáře
Mons. Jan Vokálbiskup královéhradecký, jmenoval ve středu 12.12., s účinností ke dni slavnosti Matky Boží 1.1. 2019, novým generálním vikářem královéhradecké diecéze P. Mgr. Jana Paseku, současného biskupského vikáře pro pastoraci. Zároveň se P. Jan Paseka stane moderátorem diecézní kurie a dočasně ještě povede referát pro pastoraci.

Změny nastávají také na pozicích biskupských vikářů pro školství a pro diakonii.

Od 1. ledna 2019 se biskupským vikářem pro školství stává P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. a biskupským vikářem pro diakonii Mons. Mgr. Pavel Rousek. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup, bude vykonávat funkci biskupského vikáře pro duchovní povolání.

Biskup Jan Vokál poděkoval za dlouholetou obětavou službu královéhradecké diecézi oběma dosavadním generálním vikářům – Mons. Josefu Kajnekovi a Mons. Mgr. Josefu Sochovi, který v letošním roce dovršil kanonický věk 75 let. Rovněž vyjádřil svůj vděk Mons. Josefu Suchárovi a P. ICLic. Mgr. Karlu Moravcovi, kteří řadu let zastávali pozice biskupských vikářů pro diakonii a školství a P. Mgr. Ing. Zdeňku Novákovi, dosavadnímu řediteli (moderátorovi) diecézní kurie.

Mgr. Jan Paseka, narozen v roce 1980. V roce 2000 začal svou formaci  v Teologickém konviktu, následně v kněžském semináři v Praze a na Katolické teologické fakultě. V roce 2006 přijal jáhenské svěcení a také svátost kněžství. Jako kaplan působil v Poděbradech (2006 – 2007). V letech 2007 – 2016 byl administrátorem v Chrasti u Chrudimě, od roku 2009 do 2016 administrátorem excurrendo ve Vrbatově Kostelci. V letech 2010 až 2018 doprovázel animátorské kurzy mládeže diecézního centra. Od roku 2011 do 2016 působil jako spirituál Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. 1. srpna 2016 byl ustanoven rektorem kostela Panny Marie v Hradci Králové a od října 2016 zastává funkci biskupského vikáře pro pastoraci. Je členem kněžské rady a členem sboru poradců královéhradecké diecéze.

ThLic. Prokop Brož, Th.D., narozen v roce 1972. V roce 1990 začal přípravu na kněžské povolání v Teologickém konviktu, poté pokračoval studiem filozofie a teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. V roce 1996 byl vysvěcen na jáhna a jako jáhen působil nejprve v Diecézním centru života mládeže Vesmír a poté ve farnosti Polná. V roce 1997 přijal kněžské svěcení a působil nejprve v Nové Pace, poté v Kutné Hoře. V letech 2001–2003 studoval na Papežské univerzitě Gregoriáně licenciátní studium dogmatické teologie. Doktorským studiem pokračoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončil obhájením disertační práce s názvem Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie Johanna Adama Möhlera. Od roku 2003 do roku 2018 působil na Katolické teologické fakultě jako odborný asistent na katedře systematické teologie, v letech 2010–2018 vedl fakultu jako její děkan. V letech 2007–2018 byl sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Od 1. září 2018 působí ve své domovské, královéhradecké diecézi jako děkan-farář v Novém Hradci Králové a jako ředitel Diecézního teologického institutu při Biskupství královéhradeckém.

Mons. Mgr. Pavel Rousek, narozen v roce 1953. V letech 1975-1982 absolvoval teologická studia, na kněze byl vysvěcen v roce 1982. Do roku 1992 působil v několika farnostech, na začátku devadesátých let zakládal Diecézní katechetické centrum a Diecézní centrum pro mládež a Diecézní centrum života mládeže Vesmír. V letech 1992-2006 byl pověřený pastorací mládeže a členem Sekce pro mládež ČBK.Absolvoval formaci v kněžské škole hnutí Fokolare v Loppianu v Italii (2006-2007). Od roku 2007 působil jako farář ve Vysokém Veselí, roku 2011 je pověřen duchovní službou v Domácím hospici Duha v Hořicích v Podkrkonoší a v roce 2014 byl ustanoven jičínským okrskovým vikářem. V letošním roce byl jmenován nemocničním kaplanem ve Fakultní nemocnici v Hradci králové a koordinátorem nemocniční duchovní služby ve zdravotnických zařízeních na území diecéze.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 5.září 2018 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.997,- Kč a 20,- Euro. Děkujeme všem dárcům.
_________________________________________________________________________________________________________________________

 Video z nedělní primice novokněze Jana Lukeše

 
Druhá ukázka videa z nedělní primiční mše konané v Rokytnici nad Jizerou dne 23.září 2018 v kostele sv. Michaela, archanděla
 
_________________________________________________________________________________________________________________________

Video z nedělní primice novokněze Jana Lukeše

První ukázka videa z nedělní primiční mše konané v Rokytnici nad Jizerou dne 23.září 2018 v kostele sv. Michaela, archanděla.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 

V sobotu 18. srpna 2018 nad ránem zemřel
v hospici v Červeném Kostelci po dlouhé těžké nemoci ,
kterou přijímal jako účast na Kristově utrpení a smrti,

Mons. Marian Lewicki

kněz Arcidiecéze Wrocław, čestný kanovník
Kolegiátní kapituly při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli,
emeritní děkan v Polici nad Metují

Narodil se 15. srpna 1957 ve Walbrzychu
a na kněze byl posvěcen 22. května 1982 ve Wrocławi.
Božímu lidu v Královéhradecké diecézi přišel sloužit
mezi prvními z polských kněží v roce 1991,
kdy byl jmenován farním vikářem v Červeném Kostelci.
Po dvou letech mu biskup svěřil vedení této farnosti
a excurrendo farnosti na Boušíně.
Od roku 2000 působil v Polici nad Metují, Bezděkově nad Metují
a Machově. Několik let také spravoval farnost Teplice nad Metují.

Kristovým knězem byl rád a rád přijal i pastýřskou službu
v české církvi, s níž prožíval náročnost evangelizace po roce 1989.
V radosti a s pokorou nesl obtíže kněžského života
a ve stejném duchu přijal v posledních letech Kristův kříž
do své nemoci a předčasného umírání
s vírou a nadějí ve zmrtvýchvstání a život věčný.

R. I. P.

Rozloučíme se s ním při slavení Eucharistie
v sobotu 25. srpna 2018 v 10 hodin
v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují

a jeho tělo pak uložíme, jak si přál, do kněžského hrobu
na místním hřbitově.

 

Jménem pozůstalých:

kněží a jáhni náchodského vikariátu bratři a ostatní příbuzní

Kolegiátní kapitula v Litomyšli

Biskupství královéhradecké

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Cesta světla okolo Olešnice

Video ke shlédnutí zde.    

Foto ke shlédnutí zde

_________________________________________________________________________________________________________________________

NOVÉNA ZA DOBRÉHO PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

 

AUTOREM PŘEDLOHY MODLITBY JE MONS. PROF. PETR PIŤHA

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kázání Prof. Piťhy k 01.01.2018

Sestry a bratři, lidé dobří.

Vítám Vás, do chrámu Páně, do nového roku. Jsem rád, že jste šťastně přežili půlnoční silvestrovskou bitvu a doufám, že bez zranění. Jsem taky rád, že jsme – sebe nevyjímám – přišli po dvou, což je neklamné znamení, že už jsme vystřízlivěli. Střízlivost budeme totiž po celý letošní rok velmi potřebovat.

Rok, který dneškem otevíráme, bude náročný. Tím neříkám, že nějak neobvykle nepříjemným. Ale pracný bude. Je to rok velkých výročí. Sto let od konce 1. světové války a vzniku naší moderní samostatnosti, 25. let od rozdělení Československa a vzniku České a Slovenské republiky, což připadá právě na dnešní den, jsou data, která nutí k zamyšlení. Když přehlédneme naše dějiny za uplynutých sto let, můžeme sledovat, jak obtížné je znovu a znovu bojovat za svobodu a jak snadné je ztratit ji. Vždy stálo mnoho životů a utrpení znovu ji získat. Roky 38, 48, 68 jsou varovné.

Jen v roce 89, což budeme slavit napřesrok, nám spadla svoboda takřka z nebe do klína. Oběti pro ni přinesené byly tou dobou skoro zapomenuty, ale seznamy popravených a umučených jsou vyryty do kovu či vytesány do kamene na památnících před věznicemi a jinde a jsou dlouhé. Nicméně, sametová revoluce proběhla bez krveprolití.

Pětadvacáté narozeniny ČR – v pětadvaceti je člověk opravdu dospělý, může mít akademický titul, mít děti. Měl by být zcela samostatný. Je taková naše republika? Co z ní vyrostlo? Jsme nad tím rozpačití a jsme zklamaní jako rodiče, kterým se nevyvedlo dítě, z něhož se tak radovali a skládali do něho tolik očekávání. Přiznejme si, proč to tak dopadlo. Protože chyběla výchova. To my jsme vinni vším, co se nám nelíbí, ale sami to děláme. Je to smutné, ale co s tím?

Věřící člověk se v takových chvílích podívá do Bible. My jsme teď rovněž četli z této moudré knihy knih. Stačí si připomenout, jaký je dnes svátek. I v tom je letošní zlom roku bohatý. Včera byl svátek Svaté rodiny, manželé obnovovali své svatební sliby. Svatební slib, je v podstatě smlouva o založení rodiny, jakési vyhlášením nového domova. Je to jako přijetí ústavy. Jsou přítomni svědkové, u církevní svatby je mezi nimi i Bůh, jehož Desatero je preambulí dané ústavy.

Dnes je svátek Panny Marie, Matky Boží. Můžeme dodat i Matky naší. Jaká čtení se čtou při těchto svátcích?

Včera jsme četli o smlouvě Hospodina s Abrahámem. Abrahám hleděl na noční oblohu a uslyšel Boží hlas. On ho vlastně uviděl. Stal se jeho přítelem. Přátelství, je-li pravé, je pevným poutem vzájemné pomoci a oddanosti do všech důsledků. O tom bylo druhé čtení, v němž apoštol Pavel uvažuje o dramatu obětování Izáka. V Evangeliu jsme slyšeli o radosti starce Simeona, když podržel na loktech malého Ježíška. Mé oči uviděly Spasitele. Uviděli a přijali jsme ho my? Z dnešních textů bych vyzvedl myšlenku z listu Galaťanům: Bůh nám poslal do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok ale syn a jako syn také dědic skrze Boha. A Evangelium nás letos vrací k návštěvě pastýřů v betlémské stáji. Podstatné je tu poselství o tom, že jsme Boží děti.

Co nám to říká k tomu, o čem uvažujeme na prahu letošního jubilejního roku. Bohužel to, že jsme dost nevychované děti, protože nechráníme rodinný život, nepečujeme o své vlastní děti, uvádíme v posměch matky a především Pannu Marii, která byla hospodyní Svaté rodiny. Ničíme poctivost řemeslné práce, jakou sv. Josef živil Svatou rodinu. Umožňujeme dětem, aby svou rodinu opustily, a dokonce je k tomu vybízíme! Všechny smlouvy, které uzavíráme, jsou pro nás cár papíru. Plnit sliby, to je k smíchu, stát v slově? „No to já myslel jinak, to jsme si nerozuměli...“

Já bych se vůbec nedivil, kdyby nám nás nebeský Otec pořádně nenalískal na zadek. Asi bychom se měli začít chovat jinak. Vrátit se ke slušnosti, postarat se o dodržování ústavy a dát do pořádku justici. Za pár dní jdeme volit toho, kdo nás povede, svého vrcholného představitele. Zamyslete se nad tím, kdo to má být a nemávněte nad volbami rezignovaně rukou s tím, že je to jedno, vždyť jsou všichni stejní. Jděte k volbám, je to nejen právo, ale i občanská povinnost. A zvolte toho, kdo bude hájit rodinu, matky, děti, malovýrobce, zákonnost a tím spravedlnost. Kdo nebude běhat od Merkelové k Putinovi a z Ameriky do Číny, aby se zeptal, co má říkat. Ale naopak má svůj názor a odvahu ho obhajovat. Naštěstí jsou to názory, které jsou nejenom přijatelné, ale jsou to názory velké většiny lidí. Vykročme tedy do nového roku s požehnáním, které jsme slyšeli v knize Mojžíšově.

Vykročme tedy do nového roku s požehnáním, které jsme slyšeli. Kéž nám přinese dobro a pokoj. Amen.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná sbírka
dne 04.září 2017 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 23.604,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii

Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k tvému srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak ti svěřujeme a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují.

Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých zkouškách!

Hle, stojíme před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem, a společně s církví se toužíme připojit k zasvěcení, které z lásky k nám učinil Tvůj Syn svému Otci: ,A pro ně se zasvěcuji’ – řekl – ,aby i oni byli posvěceni v pravdě’ (Jn 17,19). Chceme se připojit k našemu Vykupiteli v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi, které má v jeho Božském srdci moc získat odpuštění a dosáhnout smíření.

Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách a které skutečně v našem čase roznítil.

Jak hluboce pociťujeme potřebu zasvěcení celého lidstva a celého světa, našeho současného světa: zasvěcení, které uskutečňujeme ve spojení se samotným Kristem! Vždyť na Kristově díle spásy má mít prostřednictvím církve účast celý svět. 

Buď velebena nad všechny tvory ty, Služebnice Páně, která jsi v naprosté poslušnosti následovala Boží volání! Buď pozdravena ty, která jsi nejúžeji spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna!

Matko církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Dej světlo zvlášť těm národům, jejichž zasvěcení a odevzdání od nás očekáváš. Pomoz nám, ať v pravdě žijeme Kristovo zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa.

Matko, svěřujeme Ti svět, všechny lidi a národy i samotné zasvěcení světa, vkládajíce ho do tvého mateřského srdce. 

Ó, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti.

Od hladu a války, vysvoboď nás!

Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď nás!

Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás!

Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!

Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a mezinárodním životě, vysvoboď nás!

Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!

Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!

Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!

Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! Vysvoboď nás!

Přijmi, ó Matko Kristova, toto volání plné utrpení všech lidí! Plné utrpení národů!

Pomoz nám mocí Ducha Svatého překonat každý hřích, hřích člověka a ,hřích světa’, hřích v jakémkoliv jeho projevu. 

Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidí! Ať se v tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje!

Takto 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí sv. Jan Pavel II., duchovně sjednocen se všemi předem ,svolanými’ biskupy na celém světě, svěřil Neposkvrněnému Srdci Mariinu lid a národy, aby uposlechl výzvu fatimského proroctví, jehož sté výročí si letos připomínáme.

Převzato z brožury Fatimské poselství, vydaného Kongregací pro nauku víry (s mírnou úpravou).

___________________________________________________________________________________________________________________________

100 let od zjevení Panny Marie ve Fátimě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. května 1917, kdy Portugalsko již bylo ve válce (vstoupilo do ní r. 1916  na straně Anglie a Francie), papež Benedikt XV. vydává mírové poselství válčícím státům, kde naléhavě žádá ukončení bojů. Nikdo z politiků na jeho slova nereagoval, pouze jeden jediný, a sice rakousko-uherský císař bl. Karel Habsburský. Jak to všechno do sebe zapadá! Právě téhož roku se Panna Maria zjevuje. 13. května se na dubu v  Cova da Iria ukázala nějaká krásná paní a děti se ji ptaly, kdo je a co si žádá.

Řekla, že přichází z nebe a že jim řekne své jméno 13. října, pokud budou chodit poctivě každého 13. dne v měsíci tady na toto místo. Děti si nejprve slíbily, že budou mlčet, ale neudržely tajemství. Hyacinta o tom první doma řekla, takže se to rozšířilo. Rodiče šli samozřejmě na faru a místní farář zaujal opatrný postoj, těžko předpokládat, že by mohl zaujmout jiný. Varoval, že může jít i o mámení zlého ducha.

 

Tři tajemství

13. června zjevila Panna Maria tzv. první tajemství, kdy sdělila dětem jejich životní osudy. 13. července jim ohlásila druhé a třetí tajemství. Druhému tajemství předcházela vize pekla.  Panna Maria potom řekla: „Viděli jste peklo, do kterého se dostávají ubohé duše. Aby se zachránily, chce Bůh zavést ve světě pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestli se udělá, co vám ukážu, budou mnohé duše zachráněny a svět se dočká míru. Válka se blíží ke konci, ale jestli lidé nepřestanou urážet Pána Boha, neuplyne dlouhá doba a začne nová válka, ještě strašnější než tato. To se stane za pontifikátu Pia XI. Když jednou v noci uvidíte neznámé světlo, vězte, že je to Boží znamení, a že se blíží potrestání světa za mnohé zločiny: Válka, hlad, pronásledování církve a Svatého Otce.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 18. března 2017 zemřel kardinál Miroslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský.
Modleme se za jeho nesmrtelnou duši!
        "Aby všichni byli jedno".
___________________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 20.června 2016 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 14.548,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 27.července 2015 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.071,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná sbírka

dne 09.března 2015 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 20.182,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Světový den boje (a modliteb) proti obchodu s lidmi

Zapal světlo proti obchodu s lidmi. Takové je téma celosvětové připomínky fenoménu moderního otroctví, kterou na neděli 8. února 2015 vůbec poprvé vyhlásily různé instituce katolické církve. Akce byla dnes (3. února 2015) představena ve Vatikánu. Česká biskupská konference vytvořila k události facebookovou kampaň.

Celosvětová připomínka nazvaná také 1. Mezinárodním dnem modlitby a reflexe v boji proti obchodu s lidmi chce upozornit na problematiku této formy moderního otroctví.

Navazuje tak na deklaraci, v níž se v prosinci 2014 patnáctka představitelů světových náboženství včetně papeže Františka zavázala, že se zasadí, aby do roku 2020 vymizel fenomén otroctví. Již o rok dříve papež uvedl, že „obchod s lidmi je zločinem proti lidskosti. Musíme spojit síly, abychom osvobodili oběti a zastavili tento stále agresivnější zločin, který ohrožuje – kromě jednotlivců – také základní hodnoty společnosti, mezinárodní bezpečnost a spravedlnost, stejně jako ekonomii, rodinná pouta a samotné sociální soužití.“ (12. prosince 2013).

Na webové stránce http://a-light-against-human-trafficking.info naleznou zájemci podněty k přemýšlení nebo modlitbě, stejně jako některé živé příběhy. Symbolicky zde také mohou zapálit svíci na znamení toho, že se připomínky účastní. Česká biskupská konference připravila k akci také facebookovou kampaň.

„Hovořit se ženou, která podstoupila násilí, která nemá svobodu, na níž neustále dohlížejí pasáci, znásilněnou, koupenou a prodanou a donucenou k mlčení… a sdílet s ní její pocity, strachy, je něco nepopsatelného. Je to dotýkat se rukama fenoménu obchodu s lidmi,“ uvedla během úterní tiskové konference ve Vatikánu řeholní sestra Valeria Gandiniová, která se na Sicílii věnuje prostitutkám. „Vzpomínám na Lucy, přinucenou osmkrát k potratu. Měla strach, protože viděla krev tekoucí z kohoutku. A komu to mohla říci? Poznala jsem ženy, které zešílely, jako Edith. Ta viděla muže, jak za ní lezli oknem, a křičela o pomoc. Gala zase stále opakovala: Sestro, nikdo nemůže pochopit ten stud a strach, jaký zakouším, když stojím nahá na ulici“.

Jak uvádí Ministerstvo vnitra ČR, podle mezinárodních studií je ročně obchodováno se 700 tisíci až 2 miliony osob, přičemž s 300 až 500 tisíci osobami je každoročně obchodováno v rámci Evropy. Roční zisky jsou odhadovány na 31,6 miliard dolarů, které řadí obchod s lidmi mezi nejvýnosnější formy mezinárodního organizovaného zločinu. Uvedené zisky jsou srovnatelné s příjmy z obchodu s drogami nebo zbraněmi.

Podle poslední Zprávy o stavu obchodování s lidmi v ČR bylo v naší zemi nejvíce obětí evidováno v Praze, dále Libereckém a Královéhradeckém kraji. Nejčastějšími formami zůstávají obchodování s lidmi za účelem sexuálního či pracovního vykořisťování.

Mezinárodní den modlitby a reflexe v boji proti obchodu s lidmi vyhlásila Papežská rada pro pastoraci migrantů, Papežská rada Iustitia et Pax a představitelé řeholníků a řeholnic. Za datum je zvolena památka svaté Josefíny Bakhity, súdánské otrokyně, která se později stala řeholnicí.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Římskokatolická farnost Boušín vyhlásila

Veřejnou sbírku na vnější a vnitřní opravy kostela Navštívení Panny Marie na Boušíně

 

Na sbírku bylo vydáno osvědčení Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
Sbírka započala 1. 7. 2014 a je vyhlášena na dobu neurčitou.
Sbírka zahrnuje:
1.       Shromažďování prostředků na zvláštním bankovním účtu č. 107-7060050247 / 0100
2.       Pokladničku umístěnou v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně
3.       Prodej vstupenek na benefiční koncerty
Všechny prostředky shromážděné způsobem výše uvedeným budou použity výhradně na účel sbírky, tzn. na vnější nebo vnitřní opravy a úpravy kostela na Boušíně, nelze je použít na financování běžného provozu farnosti.
Prostředky je možno shromažďovat i čerpat postupně dle potřeby, jednou ročně bude sbírka vyúčtována a vyúčtování se předloží na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje ke kontrole.
Pokladnička v kostele bude zapečetěna za účasti pracovníka Obecního úřadu ve Slatině nad Úpou, vybírána bude za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou. Nashromážděné fin. prostředky z pokladničky budou vloženy na účet sbírky a bude vyhotoven zápis.
Po domluvě je možno vystavit potvrzení na odpočet z daně příjmu.
Kontakt: P. Miloslav Brhel, Červený Kostelec, tel. +420 728 147 722, www.farnostbousin.cz
Zaplať Pán Bůh všem, kteří jakkoliv přispějí na obnovu a opravu našeho kostela na Boušíně.
___________________________________________________________________________________________________________________________